Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

30 Tachwedd, 2018

Rôl y Llysgennad Cymunedol a Fi – Gemma Price

Nôl yn yr haf fe welais bost ar Facebook gan Cymorth i Ferched Cymru’n hysbysebu rôl ‘Llysgennad Cymunedol.’ Yn llawn chwilfrydedd, fe ddarllenais i’r hysbyseb i gael gweld beth oedd yn ei olygu.

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn elusen fydd bob amser yn agos at fy nghalon. A minnau wedi goroesi cam-drin domestig ar ôl mynd drwy ddeng mlynedd ohono, roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n gallu uniaethu â’r hyn roedden nhw’n ceisio ei wneud gyda’r rôl. Roeddwn i wedi dod allan o’r cam-drin ar yr ochr arall – profais i amser tywyll iawn wrth law tad fy merch ieuengaf, ond roeddwn i hefyd wedi dod allan yr ochr arall – roeddwn i’n un o’r rhai lwcus achos rwy’n gwybod nad yw pob menyw’n gallu gwneud hynny. Ar ôl popeth roeddwn i wedi bod drwyddo, roeddwn i’n teimlo yr hoffwn allu helpu pobl eraill, felly fe ymgeisiais i am rôl yr Llysgennad Cymunedol gan edrych ymlaen at y rhaglen hyfforddi dros ddeuddydd.

Roedd yr hyfforddiant yn dda – roedd dod i ddeall y mathau gwahanol o gam-drin yn agoriad llygad – ond y peth a’m trawodd i fwyaf oedd yr ystadegau – roedden nhw’n sioc, ond mewn ffordd, doedden nhw ddim chwaith. Fe wyddom ni i gyd fod cam-drin yn digwydd, fe wyddom nad yw’n cael ei gofnodi gan amlaf am nad yw’r heddlu’n cael eu hysbysu amdano – felly roedd gwybod bod yr ystadegau’n debygol o fod yn llawer uwch, yn anodd ei ddirnad. Roedd dysgu bod menywod yn ei chael mor anodd hysbysu’r heddlu am eu cam-drin yn gyfarwydd iawn i fi – wnes i ddim adrodd am fy ngham-drin i, felly roeddwn i’n cydymdeimlo’n llwyr gyda’r ffordd mae’r menywod yn teimlo. Dysgais hefyd am yr holl gefnogaeth sydd ar gael – mae cynifer o asiantaethau allan yna lle gall menywod gael cymorth os ydyn nhw am ei gael. Roedd gwybod bod llinell gymorth 24/7 ar gael i bawb, dynion a menywod ac ymarferwyr, i ofyn am gyngor hefyd yn dda. Erbyn hyn rwyf i wedi gosod sticeri’r llinell gymorth yn nhoiledau’r gampfa rwy’n ei rhedeg.

Ar ôl cwblhau’r hyfforddiant fe osodais i bost ar fy nghyfrifon Facebook ac Instagram a des i’n Llysgennad Cymunedol. Cefais ddwy neges gan ffrindiau o fewn awr i’w postio. Roedd un ffrind yn gofyn ble gallai hi gael cymorth – doedd hi ddim yn meddwl bod y cam-drin roedd hi wedi’i brofi’n teilyngu galwad i’r llinell gymorth – esboniais iddi mai dyna union bwrpas y llinell – ac ar ôl siarad am ychydig, fe wnaeth hi’r alwad, cafodd apwyntiad gyda chyfreithiwr a chafodd ei gosod mewn grŵp cymorth – doedd hi wir ddim yn gwybod bod y lefel honno o gymorth ar gael.

Gofynnodd ffrind arall am rif y llinell gymorth gan fod ganddi ffrind mewn perthynas o gam-drin a’i bod yn awyddus i’w chefnogi pan fyddai angen.

Does dim amheuaeth ei fod yn fuddiol bod yn Llysgennad Cymunedol – erbyn hyn rwy’n deall ble i gyfeirio pobl. Mae gen i hyder i allu siarad gyda menywod / dynion sy’n profi cam-drin heb orfod crybwyll fy mhrofiad i (oni bai bod angen gwneud).

Rwy’n defnyddio fy llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd i bostio diweddariadau gan Cymorth i Ferched Cymru ac yn gobeithio cynnal digwyddiad yn gynnar y flwyddyn nesaf.

Yn sgil gadael fy mherthynas sefydlais i glwb paffio i fenywod o’r enw Boxing Pretty – clwb paffio i fenywod yn unig lle gall menywod ddod i ddysgu paffio. Mae paffio’n arf rhagorol ar gyfer gwella iechyd meddwl a lles. Unwaith i fy mherthynas ddod i ben roedd gen i gymaint o ddicter a rhwystredigaeth ac roedd angen amgylchedd rheoledig arnaf i i’w ryddhau – yn sicr paffio a’r gampfa paffio achubodd fi. Sylweddolais i os oeddwn i’n teimlo fel hyn, rhaid bod menywod arall allan yna sy’n teimlo’r un fath ac fel mae’n digwydd mae ‘na lawer. O ddosbarth o 6 o fenywod yn hyfforddi un waith yr wythnos, erbyn hyn mae gen i 30+ o fenywod yn hyfforddi a 4 dosbarth yr wythnos. Mae’r dosbarth yn tyfu ac mae’n amgylchedd mor anogol a chefnogol i fenywod hyfforddi ynddo. Caiff menywod eu hannog i ddod â’u plant os yw gofal plant yn broblem – dwyf i byth am i fenyw deimlo’n ynysig am fod ganddi hi blant. Fel rhiant sengl doedd gen i byth neb i ofalu am fy merched pan oeddwn i angen hyfforddi. Mae hyn yn tynnu’r rhwystr i fenywod – mae gwybod y gallan nhw ddod â’u plant yn golygu bod hyfforddi gyda ni’n fwy hygyrch.

Ym mis Tachwedd rwyf i’n rhan o Ŵyl WOW (Women of the World) sef gŵyl sy’n dathlu menywod. Ceir perfformiadau, dramâu, sgyrsiau, paneli, celfyddydau amrywiol – mae’n benwythnos o ddathlu menywod. Rwyf i’n rhan o banel gwadd o’r enw Bad Ass Women of Cardiff ac yn cael sgwrsio am Boxing Pretty a’r bywyd rwyf i wedi’i fyw, a sut y defnyddiais i brofiad negyddol o gam-drin a’i droi’n rhywbeth mor gadarnhaol â Boxing Pretty.

Os hoffech chi ddysgu mwy am rôl y Llysgennad Cymunedol, ebostiwch [email protected]

Gallwch ddarllen mwy am Gemma ar ei blogiau gemmaprice30.wordpress.com a gemsportmanagement.wordpress.com. Am ragor o wybodaeth am Boxing Pretty, ewch i https://www.facebook.com/boxingpretty/

 

🟣Where can survivors get help? The Live Fear Free Helpline is there for your 24/7. 📞 0808 80 10 800 📲 07860 077333 ✉️ [email protected] 💻 gov.wales/live-fear-free… pic.twitter.com/T5mgHggnT8

About 8 hours ago from WelshWomensAid's Twitter