Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

21 Awst, 2018

Wythnos Ymwybyddiaeth 2018 o Briodas dan Orfod

Cymorth i Ferched Cymru yn rhoi sylw i Wythnos Ymwybyddiaeth o Briodas dan Orfod

Mae’r 7fed – 11eg o Orffennaf yn Wythnos Ymwybyddiaeth o Briodas dan Orfod ac yn ystod yr wythnos hon mae Cymorth i Ferched Cymru yn codi ymwybyddiaeth o briodas dan orfod a’r cymorth sydd ar gael i’r rheiny a effeithir.

Bob blwyddyn, caiff miloedd o fenywod a merched eu cymryd o’r DU a’u gorfodi i briodi yn erbyn eu hewyllys, ac yn anffodus yr haf yw’r cyfnod pan fydd hyn ar ei waethaf. Yn Cymorth i Ferched Cymru, credwn nad oes gan unrhyw un mo’r hawl i orfodi menyw neu ferch i wneud rhywbeth yn erbyn ei hewyllys.

Dywed Eleri Butler, Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru, “Mae a wnelo’r pedwar diwrnod hyn â thynnu sylw at briodas dan orfod yng Nghymru, yn y DU ac yn fyd-eang. Yn 2017 rhoddodd yr Uned ar gyfer Priodas dan Orfod (Forced Marriage Unit) gyngor neu gefnogaeth mewn perthynas ag 1,196 achos posibl o briodas dan orfod.  Mae hyn, fodd bynnag, yn y DU yn unig, yn fyd-eang gorfodir tua 14 miliwn o ferched i briodi yn gynnar neu yn erbyn eu hewyllys.”

Eleni, lansiodd Llywodraeth Cymru ymgyrch Paid cadw’n dawel, ymgyrch sy’n dangos pa mor bwysig gall ymyrraeth bositif fod i rywun sy’n dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  Mae Llywodraeth Cymru yn annog pawb i weithredu, ni waeth pa mor fach neu syml.

Os oes gennych bryderon ynghylch aelod o’r teulu, ffrind, cydweithiwr, neu unrhyw un mewn perthynas â phriodas dan orfod, peidiwch cadw’n dawel, ffoniwch Llinell Gymorth Byw Heb Ofn  os gwelwch yn dda ar 0800 80 10 800.  Neu gallwch ffonio ChildLine ar 0800 1111,  Yr Uned ar gyfer Priodas dan Orfod/Forced Marriage Unit ar 020 7008 3100, ac yn olaf  BAWSO ar 0800 731 8140.

If you are worried about yourself or someone you know, the Live Fear Free Helpline is there for you whatever time of day or night. Whether you want information, advice or support, they are there for you. Get in touch via phone, text, email or webchat. pic.twitter.com/vkdXxXQ6Vz

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter