Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

02 Awst, 2018

Strategaeth i Fenywod i’w chroesawu ond mae’n rhy brin o adnoddau ar gyfer gwasanaethau i fenywod yn y gymuned iddi wneud gwahaniaeth o werth

Mae Cymorth i Fenywod Cymru yn croesawu Strategaeth y Weinyddiaeth Gyfiawnder (a gyhoeddwyd heddiw, 27 Mehefin 2018) ar gyfer menywod o fewn y system gyfiawnder troseddol yn Lloegr a Chymru, ond mae’n galw ar San Steffan a Llywodraeth Cymru i ariannu’n ddigonol wasanaethau i fenywod yn y gymuned er mwyn gwireddu’r argymhellion.

Dywedodd Eleri Butler, Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru:

Mae llawer o’r gwasanaethau sy’n aelodau o Cymorth i Fenywod Cymru yn cefnogi menywod sy’n rhan o’r system gyfiawnder troseddol, a gwyddom bod dros hanner y menywod sydd yn y carchar heddiw wedi dioddef cam-drin domestig neu gam-drin emosiynol, corfforol neu rywiol pan oeddent yn blant.

Yn aml mae menywod sy’n rhan o’r system gyfiawnder troseddol wedi dioddef troseddau llawer mwy difrifol na’r rheiny y cawsant eu dyfarnu yn euog ohonynt, a gwyddom fod dedfrydu menywod am droseddu lefel isel, fel arfer gyda dedfryd carchar byr cylchdröol, yn niweidiol i fywydau menywod a phlant. Mae saith o bob 10 o fenywod yn garcharor am 6 mis neu lai, a rhai am fis neu bythefnos, ond mae hyn yn ddigon i fenywod golli eu swydd, eu cartref a’u plant.

Croesawn ymrwymiad Llywodraeth y DU i roi’r gorau i adeiladu mwy o garchardai i fenywod, ac yn eu lle i dreialu pum canolfan breswyl i fenywod ar draws Lloegr a Chymru sy’n cynnig cefnogaeth yn y gymuned i gadw menywod i ffwrdd o’r carchar.

Croesawn hefyd y ffocws cynyddol ar wella gwasanaethau cymunedol, yr ymroddiad i sicrhau bod anghenion menywod croenddu a lleiafrifol yn cael eu diwallu, a’r rôl dyngedfennol sydd gan sector wirfoddol menywod i ddarparu cefnogaeth i fenywod sy’n wynebu amryfal anfanteision. Ond heb fanylion pellach ynghylch amseru ac ynghylch cyfrifoldeb am gyflenwi a heb adnoddau digonol i wireddu hwn, bydd yn anodd monitro cynnydd a bydd y wladwriaeth yn parhau i siomi menywod sydd angen cefnogaeth yn y gymuned.

Mae canolfannau a gwasanethau menywod ar draws Cymru a Lloegr eisoes wedi darparu cefnogaeth tra effeithiol i fenywod yn y gymuned am nifer o flynyddoedd, sy’n gymorth i drawsnewid eu bywydau. Mae gwasanaethau i fenywod yn y trydydd sector yng Nghymru yn darparu cefnofgaeth i fenywod sydd wedi eu heffeithio gan gam-drin i gael diogelwch ac amddiffyniad, cefnogaeth wrth geisio neu gadw swydd,  cael mynediad at gwnsela, ac maen nhw’n rhoi cefnogaeth i wasanaethau iechyd meddwl a thriniaeth cyffuriau, cefnogaeth yn ymwneud â thai a chefnogaeth i blant a phobl ifanc. Trwy ailgyfeirio menywod at wasanaethau cefnogi yn y gymuned sydd wedi’u cynllunio i ateb eu hanghengion, maen nhw’n helpu atal menywod rhag ail-droseddu ac yn arbed gwasanaethau cyhoeddus rhag talu cost sylweddol carcharu a rhag codi’r darnau wedi i fywydau gael eu niweidio.

Felly er mwyn i’r Strategaeth hon wneud gwahaniaeth, mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru a San Steffan gydweithio i fuddsoddi mewn ymatebion cymunedol, gan sicrhau bod canolfannau a gwasanaethau’r trydydd sector i fenywod yng Nghymru wedi’u cyllido’n ddigonol i barhau â’u gwaith hanfodol, oherwydd ar hyn o bryd, mae’r galw am gefnogaeth yn cynyddu tra bod llawer o wasanaethau cefnogi ar ben eu tennyn.

Mae Cymorth i Fenywod Cymru yn edrych ymlaen at weithio gyda Llywodraethau’r DU a Chymru i greu newid parhaol fel bod gwell cydnabyddiaeth o anghenion menywod, yn arbennig menywod croenddu a lleiafrifol, a bod y system gyfiawnder yn diwallu’r anghenion hynny, ac i sicrhau bod gwasanaethau arbenigol i fenywod yn cyfranogi’n llwyr yn y broses o weithredu’r strategaeth hon.”

Today @WelshGovernment launched the #VAWDASV Strategy 22-26. The ambition for Wales to be ‘the safest place to be a woman’ is a bold one considering the reality of epidemic rates of violence and abuse far too many are experiencing. Our full statement: bit.ly/3sUdQZf pic.twitter.com/fo7p2cWaU4

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter