Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

21 Awst, 2018

Prifysgol Caerdydd yn Anrhydeddu Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn hynod falch o gyhoeddi bod ein Prif Weithredwr, Eleri Butler wedi derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Caerdydd!

Dyfernir y Gymrodoriaeth Anrhydeddus i Eleri i gydnabod ei chyfraniad i newid cymdeithasol trwy ei gwaith am dros 28 o flynyddoedd yn atal trais domestig a thrais yn erbyn menywod ac yn hyrwyddo cydraddoldeb.

Ochr yn ochr ag Eleri, gwobrwyir chwaraewr criced o safon ryngwladol  (Heather Knight OBE) a diffoddwr tân blaenllaw (Dr Sabrina Cohen-Hatton) a phobl broffesiynol enwog eraill gyda Chymrodoriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Caerdydd, am gydnabyddiaeth eithriadol yn eu maes.

Mewn cydnabyddiaeth o’r anrhydedd hon, dywedodd Eleri:

“Mae’n bleser ac yn anrhydedd i fod yn gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd fel Cymrawd Anrhydeddus am fy ngwaith yn gwella ymatebion a helpu atal trais yn erbyn menywod.

Mae gan Brifysgol Caerdydd draddodiad hir o hyrwyddo cyfiawnder, fel y brifysgol gyntaf yn y DU i benodi Athro Addysg benywaidd yn 1910, ac mae cyflawni cyfiawnder i fenywod a dileu trais yn erbyn menywod yn mynd law yn llaw. Fel mater o hawliau dynol, mae trais yn erbyn menywod yn achos a chanlyniad sylfaenol anghyfiawnder rhwng menywod a dynion.

Mae’r rhain yn faterion sydd o’r pwys mwyaf i nifer o fyfyrwyr, prifysgolion a cholegau heddiw. Felly rwy’n falch hefyd bod Prifysgol Caerdydd yn parhau i arwain y ffordd yng Nghymru trwy gyflwyno system cofnodi, mynediad i wasanaethau cwnsela a chysylltiadau gyda chymorth lleol arbenigol i fyfyrwyr, yn ogystal â hyfforddi staff ynghylch sut i adnabod ac ymateb i gam-drin.

Mae pob un ohonom yn adnabod rhywun sydd wedi’i (h)effeithio gan gam-drin ac mae cyfrifoldeb ar bob un ohonom i gyfrannu tuag at ei ddileu a’i atal, ym mha bynnag ffordd fechan y gallwn.

Fel mudiad i ddileu trais yn erbyn menywod, gwelsom lawer o lwyddiannau dros y blynyddoedd, yn arbennig nifer o ddeddfau a gyflwynwyd i helpu amddiffyn goroeswyr cam-drin ac i ddwyn troseddwyr i gyfrif. Gwelsom hefyd wasanaethau arbenigol yn ymestyn eu dylanwad, dros 40 mlynedd, i barhau i gefnogi goroeswyr cam-drin i dderbyn amddiffyniad a chyfiawnder er gwaethaf diffyg cyllid cynaliadwy ar gyfer y ddarpariaeth achubol hon.

Ond mae gennym ffordd bell i fynd eto er mwyn sicrhau nad oes yr un fenyw yn cael ei hanwybyddu a bod diogelwch a chefnogaeth ar gael i bob goroeswr, er mwyn sicrhau bod troseddwyr yn cael eu dwyn i gyfrif, ac er mwyn sicrhau na chaniateir trais yn erbyn menywod o fewn ein cymunedau bellach.

Nid yw fy ngwaith yn unigryw, ac fe’i sbardunwyd gan werthoedd tegwch, cydraddoldeb, cyfiawnder a pharch.  Mae wedi bod yn fraint i weithio gyda menywod gwych, sydd hefyd wedi’u sbarduno gan werthoedd cryf a’r gred gyffredin y gallwn newid y byd er gwell.

Felly cyflwynir y wobr hon iddynt hwy, i’m chwiorydd a’m cydweithwyr ffeministaidd yn Cymorth i Ferched Cymru ac ar draws ein ffederasiwn cenedlaethol o wasanaethau arbenigol lleol yng Nghymru a’r DU, am eu cefnogaeth barhaus, ac i’r un ym mhob tair menyw sy’n dioddef cam-drin gan ddynion sy’n adnabyddus iddynt.  Mae eu dewrder, eu cryfder a’u penderfyniad i oroesi, i flodeuo ac i gyflawni newid parhaol go iawn yn ein hymostwng a’n hysbrydoli.”

Bu Eleri yn gweithio am dros 28 mlynedd mewn amrywiol swyddi i atal trais yn erbyn menywod, mewn elusennau ac yn y sectorau cyhoeddus, a hynny ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol. Mae’r profiad hwn yn cynnwys darparu gwasanaethau rheng-flaen, datblygu gwasanaethau a chydlynu aml-asiantaethol, polisi ac ymgyrchoedd, hyfforddi, ymchwil, strategaeth a chomisiynu. Fel hyrwyddwraig hirsefydlog cyfiawnder a chydraddoldeb cymdeithasol, mae Eleri yn gwbl ymroddedig i sicrhau bod profiadau goroeswyr trais yn gonolog i unrhyw waith sy’n atal trais a cham-drin, ac yn 2007 rhoddwyd MBE i Eleri am wasanaeth i fenywod a phlant sy’n dioddef trais domestig.

A huge thank you/diolch to @kiripritchardmc for sharing this wonderful photo of her in her Chopsy necklace!

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter