Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

21 Awst, 2018

Prifysgol Caerdydd yn Anrhydeddu Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn hynod falch o gyhoeddi bod ein Prif Weithredwr, Eleri Butler wedi derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Caerdydd!

Dyfernir y Gymrodoriaeth Anrhydeddus i Eleri i gydnabod ei chyfraniad i newid cymdeithasol trwy ei gwaith am dros 28 o flynyddoedd yn atal trais domestig a thrais yn erbyn menywod ac yn hyrwyddo cydraddoldeb.

Ochr yn ochr ag Eleri, gwobrwyir chwaraewr criced o safon ryngwladol  (Heather Knight OBE) a diffoddwr tân blaenllaw (Dr Sabrina Cohen-Hatton) a phobl broffesiynol enwog eraill gyda Chymrodoriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Caerdydd, am gydnabyddiaeth eithriadol yn eu maes.

Mewn cydnabyddiaeth o’r anrhydedd hon, dywedodd Eleri:

“Mae’n bleser ac yn anrhydedd i fod yn gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd fel Cymrawd Anrhydeddus am fy ngwaith yn gwella ymatebion a helpu atal trais yn erbyn menywod.

Mae gan Brifysgol Caerdydd draddodiad hir o hyrwyddo cyfiawnder, fel y brifysgol gyntaf yn y DU i benodi Athro Addysg benywaidd yn 1910, ac mae cyflawni cyfiawnder i fenywod a dileu trais yn erbyn menywod yn mynd law yn llaw. Fel mater o hawliau dynol, mae trais yn erbyn menywod yn achos a chanlyniad sylfaenol anghyfiawnder rhwng menywod a dynion.

Mae’r rhain yn faterion sydd o’r pwys mwyaf i nifer o fyfyrwyr, prifysgolion a cholegau heddiw. Felly rwy’n falch hefyd bod Prifysgol Caerdydd yn parhau i arwain y ffordd yng Nghymru trwy gyflwyno system cofnodi, mynediad i wasanaethau cwnsela a chysylltiadau gyda chymorth lleol arbenigol i fyfyrwyr, yn ogystal â hyfforddi staff ynghylch sut i adnabod ac ymateb i gam-drin.

Mae pob un ohonom yn adnabod rhywun sydd wedi’i (h)effeithio gan gam-drin ac mae cyfrifoldeb ar bob un ohonom i gyfrannu tuag at ei ddileu a’i atal, ym mha bynnag ffordd fechan y gallwn.

Fel mudiad i ddileu trais yn erbyn menywod, gwelsom lawer o lwyddiannau dros y blynyddoedd, yn arbennig nifer o ddeddfau a gyflwynwyd i helpu amddiffyn goroeswyr cam-drin ac i ddwyn troseddwyr i gyfrif. Gwelsom hefyd wasanaethau arbenigol yn ymestyn eu dylanwad, dros 40 mlynedd, i barhau i gefnogi goroeswyr cam-drin i dderbyn amddiffyniad a chyfiawnder er gwaethaf diffyg cyllid cynaliadwy ar gyfer y ddarpariaeth achubol hon.

Ond mae gennym ffordd bell i fynd eto er mwyn sicrhau nad oes yr un fenyw yn cael ei hanwybyddu a bod diogelwch a chefnogaeth ar gael i bob goroeswr, er mwyn sicrhau bod troseddwyr yn cael eu dwyn i gyfrif, ac er mwyn sicrhau na chaniateir trais yn erbyn menywod o fewn ein cymunedau bellach.

Nid yw fy ngwaith yn unigryw, ac fe’i sbardunwyd gan werthoedd tegwch, cydraddoldeb, cyfiawnder a pharch.  Mae wedi bod yn fraint i weithio gyda menywod gwych, sydd hefyd wedi’u sbarduno gan werthoedd cryf a’r gred gyffredin y gallwn newid y byd er gwell.

Felly cyflwynir y wobr hon iddynt hwy, i’m chwiorydd a’m cydweithwyr ffeministaidd yn Cymorth i Ferched Cymru ac ar draws ein ffederasiwn cenedlaethol o wasanaethau arbenigol lleol yng Nghymru a’r DU, am eu cefnogaeth barhaus, ac i’r un ym mhob tair menyw sy’n dioddef cam-drin gan ddynion sy’n adnabyddus iddynt.  Mae eu dewrder, eu cryfder a’u penderfyniad i oroesi, i flodeuo ac i gyflawni newid parhaol go iawn yn ein hymostwng a’n hysbrydoli.”

Bu Eleri yn gweithio am dros 28 mlynedd mewn amrywiol swyddi i atal trais yn erbyn menywod, mewn elusennau ac yn y sectorau cyhoeddus, a hynny ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol. Mae’r profiad hwn yn cynnwys darparu gwasanaethau rheng-flaen, datblygu gwasanaethau a chydlynu aml-asiantaethol, polisi ac ymgyrchoedd, hyfforddi, ymchwil, strategaeth a chomisiynu. Fel hyrwyddwraig hirsefydlog cyfiawnder a chydraddoldeb cymdeithasol, mae Eleri yn gwbl ymroddedig i sicrhau bod profiadau goroeswyr trais yn gonolog i unrhyw waith sy’n atal trais a cham-drin, ac yn 2007 rhoddwyd MBE i Eleri am wasanaeth i fenywod a phlant sy’n dioddef trais domestig.

If you are worried about yourself or someone you know, the Live Fear Free Helpline is there for you whatever time of day or night. Whether you want information, advice or support, they are there for you. Get in touch via phone, text, email or webchat. pic.twitter.com/vkdXxXQ6Vz

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter