Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

02 Awst, 2018

Nifer Uchel o Achosion o Gam-drin wedi’u Cofnodi gan Fyfyrwyr gan Ddefnyddio System Ar-lein Newydd

Ein Prif Weithredwr, Eleri Butler, yn siarad bore yma ar BBC Radio Wales, yn trafod cam-drin ymhlith myfyrwyr, ac yn ymateb i’r newyddion am system ar-lein newydd Prifysgol Caerdydd lle gall myfyrwyr gofnodi achosion o gam-drin.

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn croesawu’r ffaith bod Prifysgol Caerdydd wedi cyflwyno system ar-lein newydd i fyfyrwyr gofnodi achosion o gam-drin. Mae’n dyngedfennol bod prifysgolion yn gweithredu i fynd i’r afael ag aflonyddu, cam-drin a thrais ymhlith eu myfyrwyr.

Mae camdriniaeth ddomestig, treisio ac ymosodiad rhywiol gan gydnabod, stelcio neu aflonyddu rhywiol yn gyffredin o fewn y gymdeithas ehangach; gall 1 ym mhob 3 menyw gael ei heffeithio ar ryw adeg, ac, yn ôl data arolwg troseddau, mae mwy o berygl i fenywod iau. Gan fod prifysgolion yn ficrocosmau o gymdeithas, byddem yn disgwyl i’r un math o gam-drin fod yn gyffredin ymhlith myfyrwyr a staff prifysgolion fel ei gilydd. Yn anffodus, nid yw’n syndod bod nifer uchel o fyfyrwyr wedi bod yn defnyddio’r arf cofnodi ar-lein ers mis Hydref (43 achos o gam-drin o fewn perthynas, 30 achos o ymosodiad rhywiol, 24 achos o dreisio wedi’u cofnodi, 16 achos o gyffwrdd rhywiol digroeso, 16 achos o aflonyddu a 10 achos o stelcio). Gwyddom nad oes digon o sôn yn aml am y troseddau hyn. Gall hyn ddigwydd yn achos myfyrwyr yn anad dim os yw’r troseddwyr yn rhan o’r grŵp o ffrindiau maen nhw’n eu gweld yn rheolaidd ar y campws.

Yn ystod y misoedd diwethaf mae Cymorth i Ferched Cymru wedi cyflwyno hyfforddiant REACT i aelodau o staff Prifysgol Caerdydd er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r Tîm Ymateb i Ddatgeliad. Mae’r hyfforddiant hwn wedi’i seilio ar godi ymwybyddiaeth o gam-drin domestig a thrais rhywiol, a bydd yn eu galluogi i adnabod arwyddion gan fyfyrwyr a staff y gall fod angen cefnogaeth arnyn nhw ac i wybod sut i ddelio gyda datgeliadau (gan gynnwys pryd, sut a ble i gyfeirio am gefnogaeth).

Mae’n hanfodol bod cefnogaeth, cyngor a chymorth ar gael i fyfyrwyr sydd wedi cofnodi camdriniaeth a hynny drwy’r brifysgol, gan gynnwys hysbysu’r heddlu os oes angen. Mae’r ymateb cyntaf yn dyngedfennol, felly yn ogystal â chynnig man cysylltu ar-lein i gofnodi camdriniaeth, mae hefyd yn hanfodol bod pob aelod o staff prifysgol yn derbyn hyfforddiant sylfaenol ynghylch sut i ymateb, oherwydd gall datgeliad gael ei wneud mewn unrhyw le. Dylai’r gefnogaeth a gynigir gan y brifysgol gael ei hategu gan gefnogaeth yn y gymuned gan wasanaethau sy’n cefnogi argyfwng treisio a thrais rhywiol a chan wasanaethau sy’n cefnogi cam-drin domestig.

Mae’r mathau o gam-drin sy’n cael eu cofnodi yn droseddau.  Mae’n hanfodol bod prifysgolion yn hyrwyddo diwylliant ar draws y sefydliad cyfan nad yw’n cydfwriadu, caniatáu neu’n goddef trais a cham-drin.

Golyga hyn y dylai camdrinwyr sy’n fyfyrwyr neu’n aelodau o staff hefyd fod yn atebol i ymateb grymus, nid yn unig gan y system cyfiawnder troseddol ond hefyd gan brosesau disgyblu’r brifysgol. Os bydd yr ymddygiad yn torri rheolau a rheoliadau’r brifysgol (dull a hyrwyddir gan ganllawiau yn 2016 i Brifysgolion y DU fabwysiadu ymagwedd dim goddefgarwch i drais a chamdrinaieth a brofir gan fyfyrwyr yn eu sefydliadau).

Os ydych yn fyfyriwr, yn aelod o staff prifysgol neu’n unrhyw un â chwestiynau neu ymholiadau ynghylch trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol,   cofiwch os gwelwch yn dda y gallwch ffonio ein llinell gymorth 24awr, Byw Heb Ofn, ar 0808 80 10 800 neu sgwrsio ar y we ar www.LiveFearFree.gov.wales

Today @WelshGovernment launched the #VAWDASV Strategy 22-26. The ambition for Wales to be ‘the safest place to be a woman’ is a bold one considering the reality of epidemic rates of violence and abuse far too many are experiencing. Our full statement: bit.ly/3sUdQZf pic.twitter.com/fo7p2cWaU4

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter