Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

02 Awst, 2018

Cymorth i Ferched Cymru yn croesawu’r penderfyniad i wneud Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb yn rhan statudol o gwricwlwm newydd Cymru

Heddiw, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg y datganiad calonogol bod Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb i ddod yn rhan statudol o gwricwlwm newydd Cymru i blant rhwng 5 ac 16 oed, o’r flwyddyn 2022.

Roedd Cymorth i Ferched Cymru yn rhan o’r Panel o Arbenigwyr a fu’n cynghori Ysgrifennydd y Cabinet ar newidiadau i’r cwricwlwm.  Roedd argymhellion y panel yn cynnwys sicrhau dull mwy cyson o addysgu plant am berthnasoedd iach a diogel ac am hawliau, rhywedd a chydraddoldeb rhywiol, a atgyfnerthir gan hyfforddiant effeithiol a datblygiad proffesiynol i athrawon.

Dywedodd Eleri Butler, Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru:

“Rydym ni wrth ein bodd bod y cwricwlwm newydd yng Nghymru yn gwneud dysgu am berthnasoedd iach yn statudol i bob ysgol, gan gynnwys gwersi pwysig am gydsynio, cam-drin o fewn perthynas, cydraddoldeb rhywiol a pharchu amrywiaeth a goddefgarwch.

“Mae hwn yn gam cadarnahol tuag at ddileu trais a cham-drin o fewn ein hysgolion a’n cymunedau. Gwyddom bod bron 20% o fyfyrwyr iau 11-14 oed yng Nghymru wedi profi cam-drin geiriol o fewn perthnasoedd o leiaf unwaith neu fwy, ffigwr sy’n cynyddu i bron 40% o fyfyrwyr 15-16 oed.  Gwyddom hefyd fod i fyny at 1 ym mhob 5 merch mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru wedi cofnodi iddynt brofi cyffwrdd, byseddu neu gusanu digroeso o leiaf unwaith gan fachgen tra roeddent yn yr ysgol.[1]

“Mae’n hanfodol bod plant a phobl ifanc yn dysgu am berthnasoedd sy’n briodol i’w hoed ac am addysg ryw, a bod dysgu a chefnogaeth o safon uchel ynghylch cydraddoldeb, cydsynio rhywiol a pherthnasoedd iach ar gael iddynt.

“Rhaid i’r addysg hon gael ei chyflwyno gan athrawon medrus sydd wedi’u hyfforddi, mewn partneriaeth â gwasanaethau arbenigol ym maes cam-drin domestig a thrais rhywiol. Mae angen hefyd i ysgolion gael eu harfogi’n well i adnabod a chefnogi datgeliadau gan ddisgyblion, rhieni a staff, ac i sicrhau bod yna lwybrau clir sy’n arwain at gefnogaeth o fewn y gymuned leol.

“I helpu i gyflawni hyn, comisiynwyd Cymorth i Ferched Cymru gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu adnoddau ar gyfer Cyfnod Allweddol 3, mewn partneriaeth gyda’r NSPCC ac arbenigwyr addysgol. Bydd y pecyn yn rhoi hyfforddiant cychwynnol ac adnoddau i athrawon gyflwyno addysg perthnasoedd a rhywioldeb yn eu hysgolion.”

Cefnogir gorchymyn Cymorth i Ferched Cymru i wneud addysg perthnasoedd a rhywioldeb yn orfodol yng Nghymru gan fenywod sydd wedi profi cam-drin domestig a rhywiol.

Dywedodd Angela*, goroeswraig cam-drin domestig:

“Rwyf am i’m merch a’i ffrindiau wybod. Fe hoffwn i fod wedi cael mwy o wybodaeth , welais i ddim arwydd ohono… ond yn syml doedden ddim wedi cael unrhyw addysg, unrhyw ymwybyddiaeth,  Doeddwn i ddim yn gwybod bod gwasanaethau yma i’m helpu. Dylai hyn gael ei addysgu ym mhob ysgol.”

Gall unrhyw un sydd angen cymorth, gwybodaeth a chefnogaeth alw llinell gymorth rad ac am ddim Cymru, Byw Heb Ofn, ar 0808 80 10 800 neu ChildLine ar 0800 1111, yn rhad ac am ddim unrhyw amser o’r dydd neu’r nos.

[1] Arolwg o 35,071 myfyriwr o 87 ysgol uwchradd yng Nghymru gan Rwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion (RhIMY, 2015).

🟣Where can survivors get help? The Live Fear Free Helpline is there for your 24/7. 📞 0808 80 10 800 📲 07860 077333 ✉️ [email protected] 💻 gov.wales/live-fear-free… pic.twitter.com/T5mgHggnT8

About 8 hours ago from WelshWomensAid's Twitter