Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

03 Gorffennaf, 2018

Llongyfarchiadau i’r Athro Emma Renold ar ennill gwobr glodfawr ‘Dylanwad Eithriadol mewn Cymdeithas’

Ar ddydd Mercher 20 Mehefin, enillodd yr Athro Astudiaethau Plentyndod, Emma Renold, wobr ‘Dylanwad Eithriadol mewn Cymdeithas’ yng Ngwobr Dathlu Dylanwad y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol 2018.

Rhoddwyd y wobr i gydnabod ymchwil yr Athro Renold, a fu’n gymorth i oleuo archwiliad arfaethedig Cymru o addysg rhyw a pherthnasoedd yng Nghymru.  Cydnabu hefyd ddylanwad AGENDA: Canllaw i Bobl Ifanc ar Wneud i Berthnasoedd Cadarnhaol Gyfri, adnodd a grëwyd ar y cyd gan Gymorth i Ferched Cymru, y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant ac eraill, sy’n cefnogi pobl ifanc ac yn yn darparu arfau idddynt godi ymwybyddiaeth o berthnasoedd iach a mynd i’r afael â thrais rhywiol a chamdriniaeth yn y cartref.  Dywedodd Eleri Butler, Prif Swyddog Gweithredol Cymorth i Ferched Cymru:

“Rydym yn hynod falch bod Emma wedi ennill gwobr glodfawr y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol mewn cydnabyddiaeth o’i hymchwil ar y cyd gyda phobl ifanc a gwasanaethau arbenigol yng Nghymru, sydd wedi estyn ffiniau gweithredaeth ffeministiaeth yng Nghymru a thu hwnt.

“Rydym yn arbennig o falch i weld bod yr adnodd i bobl ifanc – AGENDA – yn cael ei gydnabod am ei ddylanwad.  Datblygwyd yr adnodd ar-lein hwn ar y cyd gyda phobl ifanc, Cymorth i Ferched Cymru a’r Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant ymhlith eraill, a chaiff ei ddefnyddio gan bobl ifanc mewn cymunedau ac ysgolion ar draws Cymru er mwyn cynorthwyo i atal camdriniaeth yn y cartref a thrais rhywiol, ac er mwyn hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol.

“Wrth gyfrannu i Banel Arbenigol Cymru a wnaeth nifer o argymhellion i wella cwricwlwm ysgolion Cymru, gwelais yn uniongyrchol sut bu arweinyddiaeth arbenigol Emma o’r panel a’r ymchwil ar addysg rhywioldeb yn gyfrwng i oleuo’r panel yn llwyddiannus.  Roedd hyn yn cynnwys diogelu ymroddiad Llywodraeth Cymru i wneud Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb yn statudol o 2022, gyda llwybrau dysgu proffesiynol er mwyn i athrawon ei chyflwyno yn effeithiol.
.
“Mae ymroddiad Emma i gysylltu ymchwil, gweithredaeth ffeministiaeth a rôl ganolog pobl ifanc yn y broses o wneud penderfyniadau ynghylch eu bywyd eu hunain, yn cynnig llwyfan unigryw i ni gydweithio i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau strwythurol yn seiliedig ar ryw, hil a dosbarth sydd wrth wraidd trais rhywioldeb ac i arbed trais yn erbyn menywod, camdriniaeth yn y cartref a thrais rhywiol yng Nghymru.”

Er mwyn cael golwg ar becyn cymorth AGENDA – Canllaw i Bobl Ifanc ar Wneud i Berthnasoedd Cadarnhaol Gyfri, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

We're looking for 2 people to join our wonderful Business Support team. 💼Business Support Officers 💰£20,444.00 – £22,129.00 p/a pro rata 👉1 x Full time; 1 x Part time For more info & to apply, check out our website: welshwomensaid.org.uk/workwit… *Deadline approaching* pic.twitter.com/L2ThgbXRqF

About 7 hours ago from WelshWomensAid's Twitter