Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

03 Gorffennaf, 2018

Cymorth i Ferched Cymru yn uno gyda mudiadau merched yng Nghymru i groesawu ymgynhoriad Llywodraeth y DU ar ddiwygio’r Ddeddf Cydnabod Rhywedd

Cymorth i Ferched Cymru yn uno gyda mudiadau merched yng Nghymru i groesawu ymgynhoriad Llywodraeth y DU ar ddiwygio’r Ddeddf Cydnabod Rhywedd

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn uno gyda mudiadau merched yng Nghymru i groesawu ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar ddiwygio’r Ddeddf Cydnabod Rhywedd:

“Mae Cymorth i Ferched Cymru yn sefyll yn unedig gyda mudiadau merched yng Nghymru – Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru, Chwarae Teg a Women Connect First – i gefnogi’r angen i ddiwygio’r Ddeddf Cydnabod Rhywedd, felly croesawn gyhoeddi’r ymgynghoriad heddiw.

Fel y corff trosfwaol yng Nghymru sy’n gweithio i atal trais yn erbyn menywod, rydyn ni’n cydnabod bod pob math o drais yn erbyn menywod yn rhannu nodweddion sy’n gysylltiedig â normau a disgwyliadau cymdeithasol o ran rhywedd.  Mae’n hanfodol dymchwel stereoteipiau a normau rhywedd fel system o orthrwm sy’n hyrwyddo anghydraddoldeb merched os ydym am ennill tir yn y frwydr i atal trais yn erbyn menywod a sefydlu cydraddoldeb i fenywod a merched.

Mae’n hanfodol bod pob un sy’n goroesi camdriniaeth yn cael mynediad cydradd i ddiogelwch, amddiffyniad a chefnogaeth.  Mae gwasanaethau i’r rheiny sydd wedi goroesi camdriniaeth yng Nghymru eisoes yn cefnogi mewnywod a dynion traws mewn llochesau a gwasanaethau cymunedol, ac maen nhw’n asesu pob un yn unigol er mwyn ymateb orau i’w hangenion, a hynny yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.  Rydyn ni hefyd yn croesawu cadarnhad cynharach Llywodraeth y DU nad oes unrhyw argymhellion i newid Deddf Cydraddoldeb 2010 sy’n galluogi mudiadau i barhau i ddarpau gwasanaethau un-rhyw lle bo angen ac sy’n atgyfnerthu’r angen parhaol am ddata datgrynhoi i fonitro gwahaniaethu ar sail rhyw a rhywedd.

Byddwn yn gweithio gyda’n chwaer fudiadau ac yn trafod gyda’n haelodau er mwyn ymateb i’r ymgynghoriad i sicrhau bod unrhyw brosesau newydd yn addas ac yn deg ac nad oes ganndynt unrhyw ganlyniadau anfwriadol.”

For a full copy of our joint response please see here:

If you are worried about yourself or someone you know, the Live Fear Free Helpline is there for you whatever time of day or night. Whether you want information, advice or support, they are there for you. Get in touch via phone, text, email or webchat. pic.twitter.com/vkdXxXQ6Vz

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter