Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

23 Ionawr, 2018

Mae Gwobrau Llinellau Cymorth yr Helplines Partnership

Y Gwobrau

Mae Gwobrau Llinellau Cymorth yr Helplines Partnership yn cydnabod llwyddiannau llinellau cymorth aelodau mewn chwe chategori gwahanol. Mae hyn er mwyn dathlu’r gwelliannau mae llinellau cymorth wedi’u cyflawni i lesiant pobl naill ai’n lleol neu’n genedlaethol; i unigolion neu’r gymuned gyfan, i amlygu llwyddiant newidiadau arloesol i’r ffordd mae llinellau cymorth yn cael eu rhedeg drwy ddefnydd o dechnoleg ac i gydnabod llwyddiannau’r llinellau cymorth hyn, y timau a’r unigolion sydd wedi ymateb yn fwyaf llwyddiannus i’r gofynion a osodir arnynt.

 

Yn 2016, enillodd Llinell Gymorth Byw Heb Ofn y wobr gyntaf yn y categori ‘Effaith Llinell Gymorth’. Dyfarnwyd y categori hwn i’n llinell gymorth i gydnabod cyfraniad y llinell i’r sector dros y tymor hir mewn ffordd ryfeddol ac mae’n batrwm i eraill. Fe’i dyfarnwyd am ein gwaith partneriaeth a’n llwybr atgyfeirio uniongyrchol gydag Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

 

Yn 2017, enillodd Llinell Gymorth Byw Heb Ofn y wobr gyntaf am wirfoddolwr y flwyddyn. Mae’r categori hwn ar gyfer gwirfoddolwyr sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’r llinell gymorth ac wedi dangos gwir ymrwymiad i’r gwasanaeth, gan fynd y tu hwnt i rôl y gwirfoddolwr. Rydym ni wedi bod yn ffodus i gael gwirfoddolwr rhagorol i’r llinell gymorth a enillodd y cyflawniad hwn ac rydym ni’n hynod o falch.

 

Dywedodd y Beirniaid:

  • Mae angerdd ac ymrwymiad eich gwirfoddolwr yn amlwg. Mae hi’n gyson yn mynd y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir gan wirfoddolwr llinell gymorth, ac wedi gwneud hynny ers dros 13 o flynyddoedd
  • Ceir tystiolaeth glir o’r ffordd y mae ei chyfraniad yn cefnogi’r gwasanaeth fel gwirfoddolwr llinell gymorth, prawf ddarllen ymatebion i ymholiadau, a hefyd cadw ei gwybodaeth ei hun yn gyfoes. Mae’n mynd y tu hwnt i’r disgwyl, gan gefnogi cydweithwyr ac felly sicrhau bod eraill yn cael budd o’i gwybodaeth a’i phrofiad. Mae’n swnio’n anhygoel!

 

Roeddem ni’n ffodus hefyd yn 2017 i dderbyn trydedd wobr yn y categori ‘Effaith Llinell Gymorth’. Dyfarnwyd hwn i ni am ein gwasanaeth peilot gyda’r Ganolfan Cymorth Trais a Cham-drin Rhywiol (gogledd Cymru) yn darparu ‘gwasanaeth aros’ peilot i gleientiaid oedd yn aros am gwnsela.

 

Dywedodd y Beirniaid:

  • Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn yn dangos cymorth ymroddgar wedi’i dargedu i grŵp sy’n anodd eu cyrraedd. Mae defnyddio ymagwedd pontio a chydweithredol yn golygu bod Llinell Gymorth Byw Heb Ofn drwy eu harloesi’n cynyddu’n radical y cyfleoedd sydd gan y person sydd mewn perygl i gael y canlyniad sy’n golygu nad yw bellach mewn sefyllfa beryglus. Mae hwn yn ddull trawiadol ac yn profi ei lwyddiant yn y nifer o bobl a helpwyd
  • Darparu enghraifft ragorol o waith amlasiantaethol a chefnogi partneriaid i ddarparu’r gwasanaeth gorau bosibl

Can't find what you're looking for on our feed? Check out our Linktree for links to all of our upcoming events, training, publications and social media page policy: 👉 linktr.ee/welshwomensaid pic.twitter.com/9I7vB737pU

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter