Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

23 Ionawr, 2018

Mae Gwobrau Llinellau Cymorth yr Helplines Partnership

Y Gwobrau

Mae Gwobrau Llinellau Cymorth yr Helplines Partnership yn cydnabod llwyddiannau llinellau cymorth aelodau mewn chwe chategori gwahanol. Mae hyn er mwyn dathlu’r gwelliannau mae llinellau cymorth wedi’u cyflawni i lesiant pobl naill ai’n lleol neu’n genedlaethol; i unigolion neu’r gymuned gyfan, i amlygu llwyddiant newidiadau arloesol i’r ffordd mae llinellau cymorth yn cael eu rhedeg drwy ddefnydd o dechnoleg ac i gydnabod llwyddiannau’r llinellau cymorth hyn, y timau a’r unigolion sydd wedi ymateb yn fwyaf llwyddiannus i’r gofynion a osodir arnynt.

 

Yn 2016, enillodd Llinell Gymorth Byw Heb Ofn y wobr gyntaf yn y categori ‘Effaith Llinell Gymorth’. Dyfarnwyd y categori hwn i’n llinell gymorth i gydnabod cyfraniad y llinell i’r sector dros y tymor hir mewn ffordd ryfeddol ac mae’n batrwm i eraill. Fe’i dyfarnwyd am ein gwaith partneriaeth a’n llwybr atgyfeirio uniongyrchol gydag Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

 

Yn 2017, enillodd Llinell Gymorth Byw Heb Ofn y wobr gyntaf am wirfoddolwr y flwyddyn. Mae’r categori hwn ar gyfer gwirfoddolwyr sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’r llinell gymorth ac wedi dangos gwir ymrwymiad i’r gwasanaeth, gan fynd y tu hwnt i rôl y gwirfoddolwr. Rydym ni wedi bod yn ffodus i gael gwirfoddolwr rhagorol i’r llinell gymorth a enillodd y cyflawniad hwn ac rydym ni’n hynod o falch.

 

Dywedodd y Beirniaid:

  • Mae angerdd ac ymrwymiad eich gwirfoddolwr yn amlwg. Mae hi’n gyson yn mynd y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir gan wirfoddolwr llinell gymorth, ac wedi gwneud hynny ers dros 13 o flynyddoedd
  • Ceir tystiolaeth glir o’r ffordd y mae ei chyfraniad yn cefnogi’r gwasanaeth fel gwirfoddolwr llinell gymorth, prawf ddarllen ymatebion i ymholiadau, a hefyd cadw ei gwybodaeth ei hun yn gyfoes. Mae’n mynd y tu hwnt i’r disgwyl, gan gefnogi cydweithwyr ac felly sicrhau bod eraill yn cael budd o’i gwybodaeth a’i phrofiad. Mae’n swnio’n anhygoel!

 

Roeddem ni’n ffodus hefyd yn 2017 i dderbyn trydedd wobr yn y categori ‘Effaith Llinell Gymorth’. Dyfarnwyd hwn i ni am ein gwasanaeth peilot gyda’r Ganolfan Cymorth Trais a Cham-drin Rhywiol (gogledd Cymru) yn darparu ‘gwasanaeth aros’ peilot i gleientiaid oedd yn aros am gwnsela.

 

Dywedodd y Beirniaid:

  • Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn yn dangos cymorth ymroddgar wedi’i dargedu i grŵp sy’n anodd eu cyrraedd. Mae defnyddio ymagwedd pontio a chydweithredol yn golygu bod Llinell Gymorth Byw Heb Ofn drwy eu harloesi’n cynyddu’n radical y cyfleoedd sydd gan y person sydd mewn perygl i gael y canlyniad sy’n golygu nad yw bellach mewn sefyllfa beryglus. Mae hwn yn ddull trawiadol ac yn profi ei lwyddiant yn y nifer o bobl a helpwyd
  • Darparu enghraifft ragorol o waith amlasiantaethol a chefnogi partneriaid i ddarparu’r gwasanaeth gorau bosibl

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter