Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

11 Hydref, 2017

International Day of the Girl Child, 2017 Guest Blog: Future Generations Commissioner, Sophie Howe

Ar noswyl Diwrnod Rhyngwladol y Ferch, gwnaeth un fenyw ifanc, ddewr ac eofn drydar “5 mlynedd yn ôl, cefais fy saethu mewn ymgais i’m hatal rhag codi fy llais dros addysg i ferched. Heddiw, rwy’n mynychu fy narlith gyntaf yn Rhydychen.”

Erbyn hyn yn enw adnabyddus, arweiniodd cred ac ymrwymiad Malala Yousafzai, merch o Bacistan, i’w hawl i gael addysg, at drais a fu bron a pheri iddi golli ei bywyd.

Diolch byth, mae diwedd hapus i stori Malala, ond beth am y merched nad ydynt yn medru ffoi rhag trais? Amcangyfrifir gan Sefydliadau Iechyd y Byd bod 150 miliwn o ferched yn fyd-eang yn dioddef ymosodiadau rhywiol bob blwyddyn, gyda llawr o’r ymosodiadau’n digwydd ar y ffordd i’r ysgol neu yn yr ysgol.

Nid dim ond mewn gwledydd eraill y mae merched yn wynebu gwahaniaethu ac anfanteision sy’n effeithio ar eu hiechyd, eu haddysg a’u llesiant. Yma yn ein gwlad ni mae ffurfiau o drais a chamdriniaeth ar gynnydd. Dywed adroddiad diweddar yr NSPPC bod cynnydd o 31% mewn achosion o dreisio merched 16 mlwydd oed rhwng 2014 2015 hyd 2015-16.

Mae gwella hyder menywod a merched i adrodd am gamdriniaeth yn hanfodol bwysig fel cam cyntaf tuag at atal a thaclo’r fath broblem barhaus sy’n aml yn arwain at ganlyniadau dinistriol hirdymor.

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi ffocws ar atal, ac yn annog cyrff cyhoeddus i weithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â’r fath faterion cyn iddynt ddigwydd, ac atal ymddygiad ymosodol rhag ymwreiddio.

Mae enghreifftiau megis y fframwaith ‘Newid sy’n Parhau’ Heddlu De Cymru a Chomisiynydd Troseddu, a’r cynllun ‘Gofynnwch i Mi’, a’r gwaith a wneir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ‘Cymru Well Wales’, sy’n ymwneud â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod, yn helpu i fynd i’r afael â’r mater hwn. Mae Sefydliadau megis Cymorth i Fenywod Cymru ac eraill hefyd yn darparu rôl hanfodol yn y dasg o gynorthwyo merched a menywod i oresgyn effeithiau niweidiol iechyd meddwl sy’n arwain at broblemau nes ymlaen mewn bywyd.

Mae lleihau profiadau niweidiol yn ystod plentyndod megis camdriniaeth a thrais yn un o fy mlaenoriaethau polisi wrth symud ymlaen, yn seiliedig ar brofiadau bywyd go iawn ac yn helpu i ffurfio fy ngwaith yn cynnwys datrysiadau posibl.

Mae angen i ni dynnu sylw at wreig-gasineb ac anghydraddoldeb ble rydym yn ei weld, ac yn awr yn fwy nag erioed gynyddu cynrychiolaeth fenywaidd ac arweinwyr benywaidd, fel y gall ein lleisiau gael eu clywed o’r ystafell ddosbarth  i’r ystafell fwrdd.

 

Ein cyfrifoldeb ni fel menywod yw ymestyn yr ysgol i genedlaethau benywaidd y dyfodol sy’n ein dilyn. A’n cyfrifoldeb ni yw sefyll i fyny a herio’r status quo nad yw’n effeithiol ar gyfer amddiffyn merched mewn gwaith yn y dyfodol, neu gartref, neu yn nhermau’r modd y maent yn wynebu’r bygythiadau mwyaf oddi wrth newid hinsawdd. Drwy gydol hanes mae rhai wedi ymladd yn erbyn newid gan fod hynny o fantais iddynt hwy, ac mae menywod dewr, fel Malala, fel y Swffragetiaid, wedi sefyll i fyny a bod yn barod i’w herio. Byddaf yn parhau i hyrwyddo gwell dyfodol i ferched, ein pobl a’n planed ac rwyf yn falch o’r holl   fenywod yr wyf yn sefyll gyda hwynt wrth wneud hyn.

 

 

 

(4) To express your interest in this training, please email your name, job role and organisation to: [email protected] pic.twitter.com/dnzyxBQ49N

About 53 minutes ago from WelshWomensAid's Twitter