Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

11 Hydref, 2017

International Day of the Girl Child, 2017 Guest Blog: Future Generations Commissioner, Sophie Howe

Ar noswyl Diwrnod Rhyngwladol y Ferch, gwnaeth un fenyw ifanc, ddewr ac eofn drydar “5 mlynedd yn ôl, cefais fy saethu mewn ymgais i’m hatal rhag codi fy llais dros addysg i ferched. Heddiw, rwy’n mynychu fy narlith gyntaf yn Rhydychen.”

Erbyn hyn yn enw adnabyddus, arweiniodd cred ac ymrwymiad Malala Yousafzai, merch o Bacistan, i’w hawl i gael addysg, at drais a fu bron a pheri iddi golli ei bywyd.

Diolch byth, mae diwedd hapus i stori Malala, ond beth am y merched nad ydynt yn medru ffoi rhag trais? Amcangyfrifir gan Sefydliadau Iechyd y Byd bod 150 miliwn o ferched yn fyd-eang yn dioddef ymosodiadau rhywiol bob blwyddyn, gyda llawr o’r ymosodiadau’n digwydd ar y ffordd i’r ysgol neu yn yr ysgol.

Nid dim ond mewn gwledydd eraill y mae merched yn wynebu gwahaniaethu ac anfanteision sy’n effeithio ar eu hiechyd, eu haddysg a’u llesiant. Yma yn ein gwlad ni mae ffurfiau o drais a chamdriniaeth ar gynnydd. Dywed adroddiad diweddar yr NSPPC bod cynnydd o 31% mewn achosion o dreisio merched 16 mlwydd oed rhwng 2014 2015 hyd 2015-16.

Mae gwella hyder menywod a merched i adrodd am gamdriniaeth yn hanfodol bwysig fel cam cyntaf tuag at atal a thaclo’r fath broblem barhaus sy’n aml yn arwain at ganlyniadau dinistriol hirdymor.

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi ffocws ar atal, ac yn annog cyrff cyhoeddus i weithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â’r fath faterion cyn iddynt ddigwydd, ac atal ymddygiad ymosodol rhag ymwreiddio.

Mae enghreifftiau megis y fframwaith ‘Newid sy’n Parhau’ Heddlu De Cymru a Chomisiynydd Troseddu, a’r cynllun ‘Gofynnwch i Mi’, a’r gwaith a wneir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ‘Cymru Well Wales’, sy’n ymwneud â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod, yn helpu i fynd i’r afael â’r mater hwn. Mae Sefydliadau megis Cymorth i Fenywod Cymru ac eraill hefyd yn darparu rôl hanfodol yn y dasg o gynorthwyo merched a menywod i oresgyn effeithiau niweidiol iechyd meddwl sy’n arwain at broblemau nes ymlaen mewn bywyd.

Mae lleihau profiadau niweidiol yn ystod plentyndod megis camdriniaeth a thrais yn un o fy mlaenoriaethau polisi wrth symud ymlaen, yn seiliedig ar brofiadau bywyd go iawn ac yn helpu i ffurfio fy ngwaith yn cynnwys datrysiadau posibl.

Mae angen i ni dynnu sylw at wreig-gasineb ac anghydraddoldeb ble rydym yn ei weld, ac yn awr yn fwy nag erioed gynyddu cynrychiolaeth fenywaidd ac arweinwyr benywaidd, fel y gall ein lleisiau gael eu clywed o’r ystafell ddosbarth  i’r ystafell fwrdd.

 

Ein cyfrifoldeb ni fel menywod yw ymestyn yr ysgol i genedlaethau benywaidd y dyfodol sy’n ein dilyn. A’n cyfrifoldeb ni yw sefyll i fyny a herio’r status quo nad yw’n effeithiol ar gyfer amddiffyn merched mewn gwaith yn y dyfodol, neu gartref, neu yn nhermau’r modd y maent yn wynebu’r bygythiadau mwyaf oddi wrth newid hinsawdd. Drwy gydol hanes mae rhai wedi ymladd yn erbyn newid gan fod hynny o fantais iddynt hwy, ac mae menywod dewr, fel Malala, fel y Swffragetiaid, wedi sefyll i fyny a bod yn barod i’w herio. Byddaf yn parhau i hyrwyddo gwell dyfodol i ferched, ein pobl a’n planed ac rwyf yn falch o’r holl   fenywod yr wyf yn sefyll gyda hwynt wrth wneud hyn.

 

 

 

We're looking for 2 people to join our wonderful Business Support team. 💼Business Support Officers 💰£20,444.00 – £22,129.00 p/a pro rata 👉1 x Full time; 1 x Part time For more info & to apply, check out our website: welshwomensaid.org.uk/workwit… *Deadline approaching* pic.twitter.com/L2ThgbXRqF

About 6 hours ago from WelshWomensAid's Twitter