Latest News

See All News

On average, a woman experiences 35 incidents of physical violence before reporting it to the police

 

Domestic abuse occurs irrespective of gender, race, class, age, religion, sexuality, mental ability, physical ability, income, lifestyle or geographical area of residence.

 

Y Ffeithiau

Bydd 1 o bob 4 menyw yng Nghymru a Lloegr yn dioddef cam-drin yn y cartref gan ei phartner neu gynbartner rhyw bryd yn ystod eu bywydau ac yn y DU, caiff 2 fenyw'r wythnos eu llofruddio gan bartner neu gynbartner.

Mae digwyddiadau o gam-drin yn y cartref yn cyfrannu at bron chwarter y troseddau treisgar ac fe ymosodir ar fenyw 35 gwaith ar gyfartaledd cyn iddi gysylltu â’r heddlu. Ond, nid yw’r term ‘cam-drin yn y cartref’ yn cynnwys trais corfforol yn unig - mae’n disgrifio unrhyw ymddygiad ymosodol a ddefnyddir gan un person i reoli a/neu ddominyddu person arall lle ceir neu y cafwyd perthynas agos â nhw. Mae hefyd yn cynnwys un aelod o’r teulu’n ceisio rheoli a/neu ddominyddu aelod arall.

Mewn 90% o ddigwyddiadau cam-drin yn y cartref, mae plant yn yr un ystafell neu yn yr ystafell drws nesaf. Hyd yn oed pan nad yw’n ymddangos bod plant yn cael eu cam-drin yn uniongyrchol eu hunain, dengys ymchwil eu bod yn debygol o fod yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd.
Mae traean o blant yn ceisio ymyrryd yn ystod ymosodiadau ac weithiau, bydd plant yn teimlo’n euog os nad ydynt yn helpu eu rhiant.
Amcangyfrifir bod rhwng traean a dau draean o blant sy’n byw mewn cartrefi lle caiff y fam ei cham-drin, mewn perygl o gael eu cam-drin yn uniongyrchol hefyd.
Am ragor o wybodaeth ar effeithiau cam-drin yn y cartref ar blant a phobl ifanc, cliciwch yma