Latest News

 • New Vacancies

  Mae Cymorth i Ferched Cymru yn recriwtio ar gyfer gweithwyr cefnogi llinell gymorth.
  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

  WWA is currently recruiting for a helpline support workers. 
  Click here for more information

   

 • Joint statement from Women’s Aid UK on Amnesty International decision to back decriminalisation of prostitution

  Click here to read more

 • Minister visits Children Matter project in Abergavenny

  This week the Minister for Communities and Tackling Poverty, Lesley Griffiths, visited Welsh Women’s Aid’s Children Matter project to see how it supports the delivery of domestic abuse prevention work in local services. 

  Click here to read more

 • Welsh Women’s Aid welcomes new National Adviser appointment

  In response to the Welsh Government’s announcement today, of the appointment of Rhian Bowen-Davies as the new National Adviser for Violence against Women and other forms of Gender Based Violence, Domestic Abuse and Sexual Violence, our CEO Eleri Butler said: “Welsh Women’s Aid has been working for nearly four decades in Wales to support survivors to achieve independence and freedom from abuse and to strengthen specialist services and responses, and we look forward to working closely with Rhian Bowen-Davies as the new National Adviser.

  "Rhian's experience of leading specialist services at a local level places her in an excellent position to deliver on the challenges we face in Wales to prevent violence and abuse. Most pressing is the need to secure national commitment to a long term funding strategy so that the national network of specialist refuge services across Wales can continue to provide a lifeline for so many abused women and children.

  "We hope the Adviser will place the experiences of survivors and specialist services at the centre of any new national Strategy for tackling violence against women in Wales. To achieve change that lasts, we need collective solutions that are needs-led and survivor-informed, focussing not only on the effects of abuse, but also on preventing violence and abuse from happening in the first place.

  Click here for the PDF version. 

   

   

   

   

 • Welsh Women’s Aid Briefing

  Response to the Welsh Government consultation: Raising the ambitions and educational attainment of children who are looked after in Wales
  Click here to read more

See All News

The average age of women experiencing financial abuse was 20.

YWCA Research, 2008.

Financial abuse occurs between two adults where there is financial co-dependency.

 

Cam-drin Ariannol

Mae cam-drin ariannol yn digwydd rhwng dau oedolyn lle ceir cyd-ddibyniaeth ariannol. Ceir llawer o ffurfiau o gam-drin ariannol, o wrthod rhoi mynediad at arian i roi’r holl gyfrifoldeb ariannol arnoch chi tra ei fod ef yn anghyfrifol gydag arian.  Mae’r camdriniwr yn defnyddio arian i reoli’r dioddefwr ymhellach, gan naill ai sicrhau ei dibyniaeth ariannol arno ef neu drwy roi’r cyfrifoldeb o gadw to uwch ben y teulu i’r dioddefwr ac amau eich gallu i wneud hynny neu eich rhwystro ar yr un pryd.

 

Gall cam-drin ariannol gynnwys:

·        eich atal rhag cael neu gadw swydd

·        gwrthod rhoi digon o arian i chi i gadw’r tŷ

·        eich gorfodi i gyfrif am bob ceiniog a wariwyd

·        gwrthod rhoi mynediad at lyfr sieciau/cyfrif/arian

·        rhoi pob bil yn eich enw chi

·        bygwth eich gorfodi o’r tŷ gan eich gwneud yn ddigartref ac yn anghenus

·        cadw gwybodaeth oddi wrthych am fudd-daliadau lles

·        mynnu cael eich sieciau cyflog

·        gwario’r arian a neilltuwyd ar gyfer biliau/bwyd arno ef ei hun

·        eich gorfodi i gardota neu gyflawni troseddau am arian

·        gwario Budd-dâl Plant arno ef ei hun

·        eich rhwystro rhag gwario arian sydd ar gael arnoch chi eich hun neu’r plant

·        eich gorfodi i ildio eich cynilion

·        bod ef ei hun ddim yn gweithio ond yn eich gorfodi chi i weithio er mwyn talu am bopeth

Gall cam-drin ariannol gael effaith ddifrifol a thymor hir ar fenywod a phlant sy’n ei ddioddef.  Gall menywod a phlant fod yn gaeth i gylch o dlodi, gallant ddioddef o salwch corfforol a seicolegol, unigedd a theimlo nad ydynt yn gallu dianc rhag y berthynas gamdriniol.

I gael rhagor o wybodaeth am gam-drin ariannol, ewch i wefan YWCA

Cewch lawrlwytho taflen y Swyddfa Gartref ‘Domestic violence – financial control, emotional abuse’ (taflen) neu ewch i wefan y Swyddfa Gartref

Os ydych yn dioddef cam-drin ariannol, neu gam-drin domestig o unrhyw fath, cysylltwch â Llinell Gymorth Cam-drin Domestig Cymru ar 0808 80 10 800.