Latest News

 • Minister for Housing and North Wales PCC visit North Wales refuge

  On June 5th, Carl Seargant AM (Minister for Housing) and Winston Roddick (North Wales PCC) visited the first self contained refuge in North Wales. 

 • New WWA Chief Executive Announced

  Welsh Women’s Aid is pleased to announce that Eleri Butler MBE has been appointed as the new Chief Executive of the organisation and will be joining us from January 2015 to help us grow further as the lead organization working to end violence against women and domestic abuse in Wales. Our first priority is always to protect the safety of women and children affected by these terrible forms of abuse, and with the vast knowledge, experience and leadership of Eleri we are confident of even greater successes to come.

   

 • New Wales Bill to prevent violence against women welcomed by Welsh Women’s Aid

  Welsh Women’s Aid welcomes the Welsh Government’s ‘Gender Based Violence, Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Bill’ which has been introduced to the National Assembly for Wales today.


  This Bill presents a significant opportunity for Wales to lead the way in the UK in reducing and preventing domestic abuse, sexual violence and all forms of gendered-based violence.

   

 • Minister launches Wrexham Domestic Abuse Campaign

  Local Government Minister, Lesley Griffiths AM voiced her support for a campaign tackling domestic abuse in Wrexhamon Friday the 22nd of May. Reducing incidence of Domestic Abuse and Sexual Violence and repeat victimisation is a priority for the Welsh Government and for Wrexham Community Safety Partnership.

  A critical part of the Partnership’s work is to increase public confidence in reporting incidents of Domestic Abuse and Sexual Violence and to also improve support for victims of abuse. The Partnership’s publicity campaign, will improve public awareness ensure victims of domestic abuse are aware of the support available. 

 • Curriculum for Wales – Call for Evidence

  Professor Graham Donaldson is actively seeking views and opinions for his review of the national curriculum and assessment arrangements. WWA will be submitting evidence around the need for a Whole School Approach to ending VAW through compulsory initiatives and support for pupils, as outlined in the White Paper on the ‘Ending Violence Against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Bill’ recently.

See All News

The average age of women experiencing financial abuse was 20.

YWCA Research, 2008.

Financial abuse occurs between two adults where there is financial co-dependency.

 

Cam-drin Ariannol

Mae cam-drin ariannol yn digwydd rhwng dau oedolyn lle ceir cyd-ddibyniaeth ariannol. Ceir llawer o ffurfiau o gam-drin ariannol, o wrthod rhoi mynediad at arian i roi’r holl gyfrifoldeb ariannol arnoch chi tra ei fod ef yn anghyfrifol gydag arian.  Mae’r camdriniwr yn defnyddio arian i reoli’r dioddefwr ymhellach, gan naill ai sicrhau ei dibyniaeth ariannol arno ef neu drwy roi’r cyfrifoldeb o gadw to uwch ben y teulu i’r dioddefwr ac amau eich gallu i wneud hynny neu eich rhwystro ar yr un pryd.

 

Gall cam-drin ariannol gynnwys:

·        eich atal rhag cael neu gadw swydd

·        gwrthod rhoi digon o arian i chi i gadw’r tŷ

·        eich gorfodi i gyfrif am bob ceiniog a wariwyd

·        gwrthod rhoi mynediad at lyfr sieciau/cyfrif/arian

·        rhoi pob bil yn eich enw chi

·        bygwth eich gorfodi o’r tŷ gan eich gwneud yn ddigartref ac yn anghenus

·        cadw gwybodaeth oddi wrthych am fudd-daliadau lles

·        mynnu cael eich sieciau cyflog

·        gwario’r arian a neilltuwyd ar gyfer biliau/bwyd arno ef ei hun

·        eich gorfodi i gardota neu gyflawni troseddau am arian

·        gwario Budd-dâl Plant arno ef ei hun

·        eich rhwystro rhag gwario arian sydd ar gael arnoch chi eich hun neu’r plant

·        eich gorfodi i ildio eich cynilion

·        bod ef ei hun ddim yn gweithio ond yn eich gorfodi chi i weithio er mwyn talu am bopeth

Gall cam-drin ariannol gael effaith ddifrifol a thymor hir ar fenywod a phlant sy’n ei ddioddef.  Gall menywod a phlant fod yn gaeth i gylch o dlodi, gallant ddioddef o salwch corfforol a seicolegol, unigedd a theimlo nad ydynt yn gallu dianc rhag y berthynas gamdriniol.

I gael rhagor o wybodaeth am gam-drin ariannol, ewch i wefan YWCA

Cewch lawrlwytho taflen y Swyddfa Gartref ‘Domestic violence – financial control, emotional abuse’ (taflen) neu ewch i wefan y Swyddfa Gartref

Os ydych yn dioddef cam-drin ariannol, neu gam-drin domestig o unrhyw fath, cysylltwch â Llinell Gymorth Cam-drin Domestig Cymru ar 0808 80 10 800.