Latest News

 • New Vacancies

  Mae Cymorth i Ferched Cymru yn recriwtio ar gyfer gweithwyr cefnogi llinell gymorth.
  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

  WWA is currently recruiting for a helpline support workers. 
  Click here for more information

   

 • Joint statement from Women’s Aid UK on Amnesty International decision to back decriminalisation of prostitution

  Click here to read more

 • Minister visits Children Matter project in Abergavenny

  This week the Minister for Communities and Tackling Poverty, Lesley Griffiths, visited Welsh Women’s Aid’s Children Matter project to see how it supports the delivery of domestic abuse prevention work in local services. 

  Click here to read more

 • Welsh Women’s Aid welcomes new National Adviser appointment

  In response to the Welsh Government’s announcement today, of the appointment of Rhian Bowen-Davies as the new National Adviser for Violence against Women and other forms of Gender Based Violence, Domestic Abuse and Sexual Violence, our CEO Eleri Butler said: “Welsh Women’s Aid has been working for nearly four decades in Wales to support survivors to achieve independence and freedom from abuse and to strengthen specialist services and responses, and we look forward to working closely with Rhian Bowen-Davies as the new National Adviser.

  "Rhian's experience of leading specialist services at a local level places her in an excellent position to deliver on the challenges we face in Wales to prevent violence and abuse. Most pressing is the need to secure national commitment to a long term funding strategy so that the national network of specialist refuge services across Wales can continue to provide a lifeline for so many abused women and children.

  "We hope the Adviser will place the experiences of survivors and specialist services at the centre of any new national Strategy for tackling violence against women in Wales. To achieve change that lasts, we need collective solutions that are needs-led and survivor-informed, focussing not only on the effects of abuse, but also on preventing violence and abuse from happening in the first place.

  Click here for the PDF version. 

   

   

   

   

 • Welsh Women’s Aid Briefing

  Response to the Welsh Government consultation: Raising the ambitions and educational attainment of children who are looked after in Wales
  Click here to read more

See All News

3 million women across the UK experience rape, domestic violence, forced marriage, stalking, sexual exploitation, trafficking and other forms of violence every year.

End Violence Against Women

Abuse in the home is not a rare problem, it is just rarely admitted as one

Hidden Hurt - http://www.hiddenhurt.co.uk

Cam-drin Rhywiol

Ystyr cam-drin rhywiol yw unrhyw weithred rywiol lle y gorfodir unigolyn i wneud rhywbeth yn erbyn ei ewyllys. Efallai bydd yr ymosodwr yn bygwth trais corfforol neu’n codi digon o ofn ar y dioddefwr fel bod y dioddefwr yn cyd-fynd â dymuniadau’r ymosodwr. Mae cam-drin rhywiol ymysg oedolion yn cynnwys gwahanol fathau o ymddygiad rhywiol amhriodol sy’n achosi gofid neu niwed i unigolyn.  Gall cam-drin rhywiol fod yn wirioneddol neu’n fygythiad ac mae’n achosi niwed corfforol ac emosiynol.

Gall cam-drin rhywiol ddigwydd o fewn priodas. Yn aml, ni chaiff yr heddlu wybod am drais priodasol ac nid yw’n cael ei gydnabod o fewn priodas hyd yn oed gan y rheiny sy’n dioddef y cam-drin. Yn ddiwylliannol, tybia llawer o fenywod ei bod yn ‘ddyletswydd’ arnynt i fodloni dyheadau a gofynion rhywiol eu gŵr neu bartner hyd yn oed os nad ydynt am wneud hynny. Ond, mae trais rhywiol yn drosedd, hyd yn oed os ydych chi’n adnabod yr unigolyn.

Gallai cam-drin rhywiol o fewn priodas hefyd beri i’r unigolyn sy’n dioddef y cam-drin deimlo mai nhw sydd ar fai amdano, neu efallai bydd yr ymosodwr yn ymddwyn fel petai’r cam-drin wedi digwydd gyda chaniatâd y dioddefwr, gan arwain at ddryswch ac euogrwydd.

Mae cam-drin rhywiol yn cynnwys:

·        Trais rhywiol

·        Gorfodi rhywun i gyflawni gweithredoedd rhywiol yn erbyn ei ewyllys (er enghraifft, pan fyddant yn dweud na, yn sâl neu’n flinedig)

·        Defnyddio gwrthrychau’n dreisgar yn ystod rhyw

·        Gorfodi rhywun i gael rhyw gydag unigolyn arall pan nad ydynt eisiau gwneud hynny

·        Rhannu straeon rhywiol amdanoch neu ddelweddau rhywiol ohonoch heb eich caniatâd

·        Eich galw’n enwau rhywiol neu fychanol

·        Gwrthod rhyw neu anwyldeb

·        Gorfodi rhywun i gyflawni gweithredoedd rhywiol o flaen eraill pan nad ydynt eisiau gwneud hynny

·        Gorfodi rhywun i ddynwared pornograffi

·        Gorfodi rhywun i gael ei lun wedi’i dynnu neu ei ffilmio yn ystod rhyw / tra bod cam-drin rhywiol yn digwydd

·        Gorfodi rhywun i wylio neu edrych ar bornograffi.

Os ydych yn dioddef cam-drin rhywiol, neu gam-drin domestig o unrhyw fath, cysylltwch â Llinell Gymorth Cam-drin Domestig Cymru ar 0808 80 10 800.

Gall y Ganolfan Argyfwng Trais Rhywiol eich helpu i ddod o hyd i’ch canolfan leol.