Latest News

See All News

Domestic abuse is the actual or threatened physical, emotional, psychological, sexual or financial abuse of a woman by a partner, family member or someone with whom there is, or has been, a close relationship. This abuse also relates to the perpetrator allowing or causing a child to witness, or be at risk of witnessing, domestic abuse.

Welsh Women's Aid support the UN Violence Against Women definition of domestic abuse

It starts with screams and must never end in silence. 12% to 15% of European women over 16 have suffered domestic abuse in a relationship – too many have died. Many more continue to suffer physical and sexual violence from former partners, even after the break-up. It's time to find a way out!

Council of Europe

Beth yw Camdriniaeth yn y Cartref?

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn diffinio Cam-drin yn y Cartref fel bygwth neu wir cam-drin rhywun yn gorfforol, yn emosiynol, yn seicolegol, yn rhywiol neu’n ariannol gan bartner, aelod o’r teulu neu berson mewn perthynas agos â nhw, neu a oedd mewn perthynas agos â nhw.

Yn y bôn mae cam-drin yn y cartref yn cynnwys un person yn camddefnyddio pŵer ac yn defnyddio rheolaeth dros berson arall lle mae, neu y cafwyd perthynas agos.

Mae cam-drin yn y cartref yn digwydd beth bynnag fo’r rhyw, hil, dosbarth, oed, crefydd, rhywioldeb, gallu meddyliol, gallu corfforol, incwm, ffordd o fyw neu ardal breswyl ddaearyddol.

Dengys ystadegau bod 97% o ddigwyddiadau cam-drin yn y cartref yr adroddir amdanynt yn cael eu cyflawni gan ddynion yn erbyn menywod. Fodd bynnag, mae Cymorth i Ferched Cymru yn cydnabod y gall cam-drin yn y cartref ddigwydd o fewn perthynas o’r un rhyw ac mewn ychydig iawn o achosion, menywod sy’n cyflawni’r gamdriniaeth.

Ceir llawer o ffurfiau gwahanol o gam-drin yn y cartref ond yn bennaf ceir 4 categori cyffredinol. Dyma nhw:

Am ragor o wybodaeth ar bob math o gam-drin, cliciwch ar y penawdau uchod – neu ewch i wefan Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan drwy glicio yma