Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Hyfforddiant a chymwysterau

Mae Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru’n bartneriaeth genedlaethol unigryw o wasanaethau arbenigol yn cyflenwi hyfforddiant, dysgu a datblygu ar draws Cymru ar bob agwedd o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Rydym ni’n darparu cyrsiau achrededig a chyffredinol a gyflwynir gan hyfforddwyr arbenigol.

Cymorth i Ferched Cymru hefyd yw’r darparwr achrededig cenedlaethol i gyflenwi’r rhaglen ‘hyfforddi’r hyfforddwr’ sy’n cefnogi fframwaith polisi ‘Gofyn a Gweithredu’ Llywodraeth Cymru.

Hyfforddiant

Bydd Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru’n cynnig cyrsiau agored drwy gydol 2016/17. Fel arall, gallwn ddod atoch chi i gyflwyno pecynnau hyfforddiant yn fewnol, neu gallech ddymuno comisiynu cwrs wedi’i deilwra i anghenion eich asiantaeth.

Mae’r cyrsiau mae ein Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol yn gallu eu cyflenwi’n cwmpasu amrywiaeth o bynciau arbenigol gan gynnwys:

 • Cam-drin domestig
 • Rheolaeth gymhellol
 • Priodas dan orfod
 • Masnachu mewn pobl
 • Anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM)
 • Cefnogi goroeswyr sydd â phroblemau iechyd meddwl, cyffuriau ac alcohol
 • Cefnogi plant a phobl ifanc
 • Cam-drin domestig a rhywiol ymhlith cymunedau Du a lleiafrifol ethnig
 • Cefnogi anghenion goroeswyr
 • Trawma dirprwyol
 • Trais rhywiol
 • Yr hyn a elwir yn drais ar sail ‘anrhydedd’
 • Diogelu a cham-drin domestig
 • Cam-drin domestig a rhywiol mewn perthynas LGBTQI
 • Gweithio gyda chyflawnwyr
 • Dynodi a lleihau risg
 • Ymatebion y gweithle i gyflogeion a effeithiwyd gan gam-drin domestig
 • Deall ac erlyn achosion o lindagu
 • Gweithio gyda dioddefwyr a thystion trawma
 • Cynorthwyo dioddefwyr gwrywaidd

Rydym ni’n cyflwyno’r cymhwyster achrededig cenedlaethol mewn atal ac ymdrin â cham-drin domestig a thrais rhywiol. Mae hwn wedi’i gynllunio i sicrhau’r sgiliau a’r wybodaeth i weithwyr proffesiynol allu cynorthwyo goroeswyr ac mae’r cymhwyster wedi’i achredu gan Agored Cymru (QCF, Dyfarniad, Tystysgrif a Diploma). Rydym ni hefyd wedi hyfforddi hyfforddwyr i gyflwyno hyfforddiant ar reolaeth gymhellol i heddluoedd ar draws Cymru fel rhan o gyflwyno hyfforddiant heddlu mewn partneriaeth gyda’r Coleg Plismona Cenedlaethol.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau a chostau Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru ebostiwch: training@welshwomensaid.org.uk

neu cysylltwch â’r tîm hyfforddi:  01286 882733 neu 02920 541551.

"If you love me, you'll get rid of them. If you really love me, its me or the dogs. For you to love an animal over a human being, shows how wrong you are." #CoerciveControl is a very powerful form of abuse, and #WalesWontStandBy youtube.com/watch?v=F1nHXz… pic.twitter.com/MZtO8EEh7r

About 3 days ago from WelshWomensAid's Twitter