Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Cymorth i Ferched Cymru Wrecsam

Rydym ni’n cynnig gwasanaeth cyfrinachol, anfeirniadol am ddim sy’n darparu gwybodaeth, cymorth emosiynol ac ymarferol i fenywod a phlant sydd wedi profi, neu sydd yn profi cam-drin corfforol, emosiynol, rhywiol neu ariannol. Rydym ni’n darparu gwasanaeth cynhwysol i bob menyw, ac rydym ni’n cefnogi menywod sydd â phlant ac sydd heb blant.


Lloches

Pan fydd angen, mae llety dros dro diogel gydag amrywiaeth o gefnogaeth ar gael.

Tŷ diogel yw lloches ac mae angen cadw’r holl fenywod a phlant sy’n byw yno’n ddiogel.

Os ydych chi’n dod i’n lloches ni, fyddwch chi ddim yn cael y cyfeiriad ond byddwn ni’n dod i’ch nôl chi o fan cyfarfod a gytunir. Fyddwch chi ddim yn gallu dweud wrth neb ymhle ydych chi a fyddan nhw ddim yn cael ymweld â chi yn y lloches.

Mae camera cylch cyfyng 24 awr yn y lloches a chaiff ei fonitro a’i recordio. Mae popeth rydych chi’n ei ddweud wrth y gweithwyr lloches yn gyfrinachol. Ni fyddwn ni fyth yn cadarnhau nac yn gwadu eich bod yn aros yn y lloches oni bai bod ystyriaethau’n ymwneud ag amddiffyn a diogelu plant neu os gorfodir ni i wneud hynny gan Orchymyn Llys. Ni fyddwn ni’n siarad amdanoch chi gydag unrhyw asiantaeth nac unigolyn arall heb eich caniatâd.

Mae’n bosib fod rhai menywod angen egwyl o rai wythnosau o’u sefyllfa, ond i eraill, gall cymorth lloches fod yn gam cyntaf at fywyd gwbl newydd. Mae’r menywod i gyd yn derbyn yr un lefel o wasanaeth a chymorth gan y gweithwyr, waeth pa mor hir maen nhw’n aros.

Mewn argyfwng, bydd Gweithwyr Lloches yn eich helpu chi gyda’ch anghenion uniongyrchol – sylw meddygol, dillad, bwyd, taclau ymolchi ac ati. Yn ystod eich arhosiad gallwn gynnig:

 • Cymorth emosiynol
 • Help i drefnu heddlu i’ch hebrwng i nôl eich pethau
 • Help i hawlio budd-daliadau
 • Help i ddod o hyd i ysgolion i’ch plant
 • Help i gofrestru gyda Meddyg
 • Help gyda gweld cyfreithiwr
 • Help gydag ystyriaethau cartrefu
 • Cwnsela (os ydych chi’n dymuno ei gael)
 • Help gyda materion mewnfudo
 • Help i’ch ailsefydlu chi’n ddiogel
 • Help i drefnu cymorth gan asiantaethau eraill
 • Help i fynd i’r Llys

Siop Un Stop

Mae ein Siop Un Stop yn Wrecsam azr gael i unrhyw un sydd wedi profi neu sydd yn profi cam-drin domestig yn ardal Wrecsam.

Gall unrhyw fenyw sy’n galw heibio fod yn sicr y caiff groeso cynnes. Rydym ni’n gwrando ac yn cynnig gwybodaeth i alluogi menywod i benderfynu beth sy’n iawn iddyn nhw, mewn lle diogel.

Rydym ni’n cynnig cymorth galw heibio, cyswllt ag eiriolaeth drwy ein gwasanaeth Cynghorydd Trais Domestig Annibynnol (IDVA), a chyswllt â chymorth gan ddarparwyr gwasanaeth eraill fel cyfreithwyr, cynghorwyr dyled, gwasanaethau cwnsela a thai. Gall cymorth hefyd gynnwys cymorth gyda materion cyfreithiol, trefniadau cyswllt plant a phroblemau gyda thai, dyled neu gam-drin cyffuriau ac alcohol.


Galw Heibio

Mae ein Gwasanaeth Galw Heibio ar gael i unrhyw un sydd wedi profi neu sy’n profi cam-drin domestig yn ardal Wrecsam, ddydd Llun, Mawrth, Iau a Gwener, 10am – 2pm (does dim angen apwyntiad).


Rhaglenni Grŵp

Rydym ni’n rhedeg rhaglenni grŵp sydd ar agor i unrhyw fenyw sy’n dymuno ymuno â grŵp cefnogol i edrych mwy ar y materion sy’n ymwneud â cham-drin domestig, a helpu i symud at adferiad yn dilyn cam-drin.

Mae ein rhaglenni grŵp yn cynorthwyo menywod i wella hunan-barch, adeiladu hyder, datblygu perthnasoedd iach a gwella pendantrwydd, sydd oll yn cael effaith gadarnhaol ar berthynas deuluol a rhianta.


Gwasanaeth Cynghorydd Trais Domestig Annibynnol (IDVA)

Mae Cynghorydd Trais Domestig Annibynnol yn canolbwyntio ar gynyddu diogelwch dioddefwyr sydd mewn perygl o niwed yn sgil trais domestig. Gall ein gwasanaeth IDVA ddarparu cymorth mewn nifer o ffyrdd gan gynnwys:

 • Cynnig cefnogaeth wrth benderfynu a ydych am hysbysu’r heddlu am y trais a darparu gwybodaeth am y broses gyfreithiol a’ch hawliau
 • Lle bydd adroddiad heddlu wedi’i wneud, eich cefnogi drwy holl gamau’r broses gyfreithiol, gan gynnwys mynd gyda chi i roi tystiolaeth yn y llys
 • Cynorthwyo gyda chysylltiadau heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron
 • Cyfle i chi siarad am eich sefyllfa mewn man diogel.
 • Eich helpu i sicrhau cymorth gan asiantaethau eraill e.e. tai, iechyd, caethiwed a chwnsela.

Ni fydd pawb yn dymuno hysbysu’r heddlu ac yn yr achosion hyn byddwn yn gweithio gyda chi i’ch helpu chi i ganfod y cymorth a allai fod ei angen arnoch chi. Mae gan ein IDVA gysylltiadau â gwasanaethau ar draws Wrecsam a bydd yn eich helpu i gyrchu’r gwasanaethau hyn fel bo’n briodol.


Fforwm Cyfeillgarwch

Rydym ni’n cydnabod pwysigrwydd menywod yn ymgysylltu ag eraill i’w helpu i symud ymlaen gyda’u bywydau. Rydym ni’n rhedeg Fforwm Cyfeillgarwch sy’n gyfle i fenywod sydd wedi defnyddio ein gwasanaethau gyfarfod mewn amgylchedd anffurfiol a diogel, a mwynhau gweithgareddau cymdeithasol ac addysgol gyda’i gilydd. Mae hefyd yn gyfle i dderbyn cymorth cymheiriaid a gwneud ffrindiau.

Cysylltwch am ragor o fanylion.

.@lisaflavwales from SEEdS describes the importance of support of colleagues and work places having policies in place that recognise the coercive controlling behaviour of domestic abuse perpetrators and its impact on survivors #WalesWontStandBy pic.twitter.com/XI0ktw9LaC

About 2 hours ago from WelshWomensAid's Twitter