Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Cymorth i Ferched Cymru Bae Colwyn

Rydym ni’n cynnig gwasanaeth cyfrinachol, anfeirniadol am ddim sy’n darparu gwybodaeth, cymorth emosiynol ac ymarferol i fenywod a phlant sydd wedi profi, neu sydd yn profi cam-drin corfforol, emosiynol, rhywiol neu ariannol. Rydym ni’n darparu gwasanaeth cynhwysol i bob menyw, beth bynnag ei hil, oed, anabledd, tueddfryd rhywiol a chred grefyddol, ac rydym ni’n cefnogi menywod sydd â phlant ac sydd heb blant.


Lloches

Pan fydd angen, mae llety dros dro diogel gydag amrywiaeth o gefnogaeth ar gael.

Tŷ diogel yw lloches ac mae angen cadw’r holl fenywod a phlant sy’n byw yno’n ddiogel.

Os ydych chi’n dod i’n lloches ni, fyddwch chi ddim yn cael y cyfeiriad ond byddwn ni’n dod i’ch nôl chi o fan cyfarfod a gytunir. Fyddwch chi ddim yn gallu dweud wrth neb ymhle ydych chi a fyddan nhw ddim yn cael ymweld â chi yn y lloches.

 

Mae camera cylch cyfyng 24 awr yn y lloches a chaiff ei fonitro a’i recordio. Mae popeth rydych chi’n ei ddweud wrth y gweithwyr lloches yn gyfrinachol. Ni fyddwn ni fyth yn cadarnhau nac yn gwadu eich bod yn aros yn y lloches oni bai bod ystyriaethau’n ymwneud ag amddiffyn a diogelu plant neu os gorfodir ni i wneud hynny gan Orchymyn Llys. Ni fyddwn ni’n siarad amdanoch chi gydag unrhyw asiantaeth nac unigolyn arall heb eich caniatâd.

Mae’n bosib fod rhai menywod angen egwyl o rai wythnosau o’u sefyllfa, ond i eraill, gall cymorth lloches fod yn gam cyntaf at fywyd gwbl newydd. Mae’r menywod i gyd yn derbyn yr un lefel o wasanaeth a chymorth gan y gweithwyr, waeth pa mor hir maen nhw’n aros. 

Mewn argyfwng, bydd Gweithwyr Lloches yn eich helpu chi gyda’ch anghenion uniongyrchol – sylw meddygol, dillad, bwyd, taclau ymolchi ac ati. Yn ystod eich arhosiad gallwn gynnig:

 • Cymorth emosiynol
 • Help i drefnu heddlu i’ch hebrwng i nôl eich pethau
 • Help i hawlio budd-daliadau
 • Help i ddod o hyd i ysgolion i’ch plant
 • Help i gofrestru gyda Meddyg
 • Help gyda gweld cyfreithiwr
 • Help gydag ystyriaethau cartrefu
 • Cwnsela (os ydych chi’n dymuno ei gael)
 • Help gyda materion mewnfudo
 • Help i’ch ailsefydlu chi’n ddiogel
 • Help i drefnu cymorth gan asiantaethau eraill
 • Help i fynd i’r Llys

Prosiect cymunedol

Mae ein prosiect cymunedol yn cynnig cymorth i fenywod, plant a phobl ifanc sy’n profi neu sydd wedi profi cam-drin domestig.

Gall y prosiect ddarparu cymorth emosiynol ac ymarferol naill ai drwy apwyntiadau unigol mewn lle cyhoeddus neu dros y ffôn. Gall hyn gynnwys gwrando, mynychu apwyntiadau asiantaethau gyda chi, rhoi gwybodaeth i chi ar faterion cyfreithiol fel gwaharddebau, cynllunio diogelwch ac asesiadau risg a gwneud atgyfeiriadau ar eich rhan.


Rhaglenni Grŵp

Rydym ni’n rhedeg rhaglenni grŵp sydd ar agor i unrhyw fenyw sy’n dymuno ymuno â grŵp cefnogol i edrych mwy ar y materion sy’n ymwneud â cham-drin domestig, a helpu i symud at adferiad yn dilyn cam-drin.

Mae ein rhaglenni grŵp yn cynorthwyo menywod i wella hunan-barch, adeiladu hyder, datblygu perthnasoedd iach a gwella pendantrwydd, sydd oll yn cael effaith gadarnhaol ar berthynas deuluol a rhianta.


Fforwm Cymorth Cymheiriaid

Rydym ni’n cydnabod pwysigrwydd menywod yn ymgysylltu ag eraill i’w helpu i symud ymlaen gyda’u bywydau. Rydym ni’n rhedeg grŵp cymorth cymheiriaid sy’n gyfle i fenywod gyfarfod bob pythefnos mewn amgylchedd anffurfiol a diogel. Mae’r grŵp hwn yn galluogi menywod i fwynhau gweithgareddau cymdeithasol ac addysgol gyda’i gilydd. Mae hefyd yn gyfle i dderbyn cymorth cymheiriaid a gwneud ffrindiau.

Mae’r fforwm yn cyfarfod bob pythefnos. Cysylltwch am ragor o fanylion.

Thanks to the brilliant response from the launch of our Change that Lasts “ask me” Community Ambassador training, our very first “ask me” training course is now full! In response, our second “ask me” ambassador training in September.... bit.ly/2LikwvD pic.twitter.com/unWYiVhkGO

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter