Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Safonau

Mae Safonau Ansawdd Gwasanaeth Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru yn ffurfio set o feini prawf achrededig y gall gwasanaethau arbenigol sy’n ymdrin â cham-drin domestig eu defnyddio i fesur ansawdd eu darpariaeth.

Gan ymgorffori egwyddorion cyfranogi, llywodraethu tryloyw a chyflenwi gwasanaeth ar sail anghenion, mae’r safonau’n egluro natur a safon y gwasanaeth sydd ei angen i alluogi defnyddwyr gwasanaethau cam-drin domestig i ymdopi ac ymadfer o’u profiadau o gam-drin. Mae’r Safonau’n fframwaith y gall gwasanaethau arbenigol sy’n ymdrin â cham-drin domestig eu defnyddio i fesur eu hansawdd a’u heffeithiolrwydd i randdeiliaid a defnyddwyr gwasanaeth.

Mae’r safonau’n cyd-fynd â chanllaw statudol Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 sy’n cael ei ddatblygu, a chânt eu mapio i ofynion y fframwaith hyfforddi cenedlaethol. Maent hefyd yn ystyried dulliau strategol sydd heb eu datganoli o’r Swyddfa Gartref a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ogystal â safonau’r UE ac a gydnabyddir yn rhyngwladol i wasanaethau ataliol, diogelu a chefnogi.

Lawrlwytho yr ddogfen rhagarweiniol NQSS (PDF- 0.5mb)

Mae’r gwasanaethau canlynol wedi pasio’n llawn:

  • Cymorth i Ferched Cyfannol
  • Gwasanaethau uniongyrchol WWA (Wrexham a Colwyn)
  • Bawso
  • Cymorth i Ferched RCT
  • Cymorth i Ferched Abertawe
  • Cymorth i Ferched Caerdydd

Mae’r gwasanaethau canlynol wedi pasio’n amodol:

  • Canolfan Argyfwng Teuluol Montgomeryshire
  • Gwasanaeth Cam-drin Domestig yn y Cartref Gorllewin Cymru
  • Cymorth i Ferched Casnewydd
  • Cymorth i Ferched Port Talbot ac Afan

Am fwy o wybodaeth am yr safonau , neu I wneud cais, e-bostiwch standards@welshwomensaid.org.uk.

Yesterday marked the last day #StalkingAwarenessWeek although the campaign may be over, stalking will still continue. Read the full report from the Suzy Lamplugh Trust here: suzylamplugh.org/report-launc… @live_life_safe

About 2 days ago from WelshWomensAid's Twitter