Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Holwch fi

Ydych chi erioed wedi poeni am rywun rydych chi’n teimlo y gallen nhw fod yn cael eu rheoli, eu bwlio neu gam-drin gan eu partner, ond heb wybod beth i’w wneud, sut i ofyn os ydyn nhw’n iawn, neu ble i’w hanfon am help?

Mae Cymorth i Ferched Cymru, mewn partneriaeth gyda Women’s Aid (Lloegr) ac yn gweithio gydag awdurdodau lleol, wedi lansio cynllun Holwch fi fel rhan o’n cynllun Newid sy’n Para, i sicrhau bod menywod sy’n dioddef perthynas sy’n rheoli ac yn cam-drin yn eich cymuned leol yn gallu cael yr help sydd ei angen arnyn nhw yn gynt.

Rydyn ni’n peilota’r prosiect hanfodol hwn ar hyn o bryd er mwyn sicrhau y bydd mwy o fenywod sydd angen help yn ei gael.

Beth yw hwn?

Yn aml y cyfan sydd angen i fenyw mewn perthynas sy’n rheoli neu sy’n cam-drin ei wneud i geisio help yw cael sgwrs gyda rhywun sy’n ei chredu, sy’n deall beth mae’n ei brofi ac sy’n gwybod ble i’w chyfeirio am help a chymorth arbenigol.

Bydd cynllun Holwch fi yn creu mannau diogel yn y gymuned leol, o fewn busnesau lleol a lleoliadau cymunedol, ble gall menywod sy’n profi cam-drin domestig wybod eu bod yn gallu dweud yn ddiogel wrth rywun am eu profiadau.

Bydd aelodau o fusnesau lleol/canolfannau cymunedol sydd wedi’u hyfforddi i gymryd rhan yn y cynllun Holwch fi yn gwybod sut i holi’n sensitif ac ymateb i ddatgeliadau o gam-drin domestig a ble i gyfeirio’r fenyw am ragor o gymorth.

Rydyn ni’n awyddus i greu lleoliadau Holwch fi yn y mannau lle gallai menywod sy’n profi cam-drin domestig ymweld â nhw yn barod. Gallai’r mannau hyn fod yn unrhyw le, o siop trin gwallt leol i gangen o archfarchnad, man addoli neu neuadd gymunedol.

Mae gwasanaethau cam-drin domestig arbenigol yn yr ardaloedd peilot eisoes yn barod i ddarparu help, cymorth a chyngor i fenywod sy’n cael eu cyfeirio atyn nhw drwy’r cynllun Holwch fi.

Sut fydd hyn yn gweithio?

Byddwn yn helpu i godi ymwybyddiaeth mewn ardaloedd lleol am ymddygiad sy’n rheoli a cham-drin domestig, a’r arwyddion i chwilio amdanyn nhw.

Yna byddwn yn darparu hyfforddiant dwys i weithwyr proffesiynol yn y mannau sy’n cymryd rhan yn y cynllun Holwch fi i sicrhau eu bod yn deall:

  • beth yw rheolaeth gymhellol a cham-drin domestig 
  • sut i ymateb os oes rhywun yn datgelu eu bod yn profi camdriniaeth, a
  • ble, yn lleol, sy’n gallu darparu help a chymorth dwys.

Bydd busnesau sy’n cymryd rhan yn y cynllun yn dangos arwydd sy’n nodi eu bod yn cymryd rhan yn y rhaglen a’u bod yn lle diogel i ddweud wrth rywun am y cam-drin.

Ni fydd gan aelodau o’r prosiect Holwch fi ran ffurfiol i’w chwarae yn helpu goroeswyr cam-drin sy’n cyflwyno eu hunain. Byddan nhw’n cyfeirio’r menywod hyn at y gwasanaethau cam-drin domestig arbenigol lleol.

Mae’r awdurdod lleol yn chwarae rhan allweddol yn cefnogi’r prosiect hwn drwy godi ymwybyddiaeth o’r prosiect a darparu trosolwg strategol.

Ardaloedd Peilot

Mae peilot ‘Holwch fi’ wedi’i gyllido drwy’r Dreth Tampon a Comic Relief fel rhan o ymdrechion cynyddol i ganfod menywod sy’n profi cam-drin domestig llawer yn gynt. Dros y misoedd nesaf bydd Cymorth i Ferched Cymru yn gweithio gyda Women’s Aid (Lloegr) yn yr ardaloedd canlynol i beilota’r cynllun gyda chymunedau lleol.

  • Powys
  • Brighton & Hove & East Sussex
  • Tri-borough (Kensington and Chelsea, Westminster, a Hammersmith and Fulham)

Os ydych chi yn un o’r ardaloedd hyn ac yr hoffech wybod mwy am y cynllun neu sut i gymryd rhan cysylltwch â: askme@womensaid.org.uk

 

Defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Caiff yr wybodaeth bersonol y byddwch chi’n ei rhoi i ni ei defnyddio i’n helpu ni i wneud penderfyniadau ar ba sefydliadau y byddwn ni’n cysylltu â nhw i ddod yn safle Holwch fi ac ar gyfer dadansoddiad ystadegol

Caiff eich gwybodaeth ei chadw ar ein cronfa ddata a’i rhannu gyda’r cyngor lleol a gwasanaeth cam-drin domestig arbenigol yn eich ardal peilot leol.

I gael rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a sut rydym ni’n cynnal diogelwch eich gwybodaeth, cysylltwch â: askme@womensaid.org.uk

 

Rhagor o wybodaeth ac adnoddau

Lansio Holwch fi

Dysgu mwy am Ein Hagwedd: Newid sy’n Para

 

Thanks to the brilliant response from the launch of our Change that Lasts “ask me” Community Ambassador training, our very first “ask me” training course is now full! In response, our second “ask me” ambassador training in September.... bit.ly/2LikwvD pic.twitter.com/unWYiVhkGO

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter