Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Holwch fi

Ydych chi erioed wedi poeni am rywun rydych chi’n teimlo y gallen nhw fod yn cael eu rheoli, eu bwlio neu gam-drin gan eu partner, ond heb wybod beth i’w wneud, sut i ofyn os ydyn nhw’n iawn, neu ble i’w hanfon am help?

Mae Cymorth i Ferched Cymru, mewn partneriaeth gyda Women’s Aid (Lloegr) ac yn gweithio gydag awdurdodau lleol, wedi lansio cynllun Holwch fi fel rhan o’n cynllun Newid sy’n Para, i sicrhau bod menywod sy’n dioddef perthynas sy’n rheoli ac yn cam-drin yn eich cymuned leol yn gallu cael yr help sydd ei angen arnyn nhw yn gynt.

Rydyn ni’n peilota’r prosiect hanfodol hwn ar hyn o bryd er mwyn sicrhau y bydd mwy o fenywod sydd angen help yn ei gael.

Beth yw hwn?

Yn aml y cyfan sydd angen i fenyw mewn perthynas sy’n rheoli neu sy’n cam-drin ei wneud i geisio help yw cael sgwrs gyda rhywun sy’n ei chredu, sy’n deall beth mae’n ei brofi ac sy’n gwybod ble i’w chyfeirio am help a chymorth arbenigol.

Bydd cynllun Holwch fi yn creu mannau diogel yn y gymuned leol, o fewn busnesau lleol a lleoliadau cymunedol, ble gall menywod sy’n profi cam-drin domestig wybod eu bod yn gallu dweud yn ddiogel wrth rywun am eu profiadau.

Bydd aelodau o fusnesau lleol/canolfannau cymunedol sydd wedi’u hyfforddi i gymryd rhan yn y cynllun Holwch fi yn gwybod sut i holi’n sensitif ac ymateb i ddatgeliadau o gam-drin domestig a ble i gyfeirio’r fenyw am ragor o gymorth.

Rydyn ni’n awyddus i greu lleoliadau Holwch fi yn y mannau lle gallai menywod sy’n profi cam-drin domestig ymweld â nhw yn barod. Gallai’r mannau hyn fod yn unrhyw le, o siop trin gwallt leol i gangen o archfarchnad, man addoli neu neuadd gymunedol.

Mae gwasanaethau cam-drin domestig arbenigol yn yr ardaloedd peilot eisoes yn barod i ddarparu help, cymorth a chyngor i fenywod sy’n cael eu cyfeirio atyn nhw drwy’r cynllun Holwch fi.

Sut fydd hyn yn gweithio?

Byddwn yn helpu i godi ymwybyddiaeth mewn ardaloedd lleol am ymddygiad sy’n rheoli a cham-drin domestig, a’r arwyddion i chwilio amdanyn nhw.

Yna byddwn yn darparu hyfforddiant dwys i weithwyr proffesiynol yn y mannau sy’n cymryd rhan yn y cynllun Holwch fi i sicrhau eu bod yn deall:

  • beth yw rheolaeth gymhellol a cham-drin domestig 
  • sut i ymateb os oes rhywun yn datgelu eu bod yn profi camdriniaeth, a
  • ble, yn lleol, sy’n gallu darparu help a chymorth dwys.

Bydd busnesau sy’n cymryd rhan yn y cynllun yn dangos arwydd sy’n nodi eu bod yn cymryd rhan yn y rhaglen a’u bod yn lle diogel i ddweud wrth rywun am y cam-drin.

Ni fydd gan aelodau o’r prosiect Holwch fi ran ffurfiol i’w chwarae yn helpu goroeswyr cam-drin sy’n cyflwyno eu hunain. Byddan nhw’n cyfeirio’r menywod hyn at y gwasanaethau cam-drin domestig arbenigol lleol.

Mae’r awdurdod lleol yn chwarae rhan allweddol yn cefnogi’r prosiect hwn drwy godi ymwybyddiaeth o’r prosiect a darparu trosolwg strategol.

Ardaloedd Peilot

Mae peilot ‘Holwch fi’ wedi’i gyllido drwy’r Dreth Tampon a Comic Relief fel rhan o ymdrechion cynyddol i ganfod menywod sy’n profi cam-drin domestig llawer yn gynt. Dros y misoedd nesaf bydd Cymorth i Ferched Cymru yn gweithio gyda Women’s Aid (Lloegr) yn yr ardaloedd canlynol i beilota’r cynllun gyda chymunedau lleol.

  • Powys
  • Brighton & Hove & East Sussex
  • Tri-borough (Kensington and Chelsea, Westminster, a Hammersmith and Fulham)

Os ydych chi yn un o’r ardaloedd hyn ac yr hoffech wybod mwy am y cynllun neu sut i gymryd rhan cysylltwch â: askme@womensaid.org.uk

 

Defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Caiff yr wybodaeth bersonol y byddwch chi’n ei rhoi i ni ei defnyddio i’n helpu ni i wneud penderfyniadau ar ba sefydliadau y byddwn ni’n cysylltu â nhw i ddod yn safle Holwch fi ac ar gyfer dadansoddiad ystadegol

Caiff eich gwybodaeth ei chadw ar ein cronfa ddata a’i rhannu gyda’r cyngor lleol a gwasanaeth cam-drin domestig arbenigol yn eich ardal peilot leol.

I gael rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a sut rydym ni’n cynnal diogelwch eich gwybodaeth, cysylltwch â: askme@womensaid.org.uk

 

Rhagor o wybodaeth ac adnoddau

Lansio Holwch fi

Dysgu mwy am Ein Hagwedd: Newid sy’n Para

 

Our CEO @EleriB speaking at the opening ceremony of the @CIFF_Official - informing the attendees about WWA, our work, our mission to end #VAWDASV and raising awareness of the #TimesUp and #MeToo movement. pic.twitter.com/9LcXzQ9UDc

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter