Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Ein hagwedd – Newid sy’n para

Newid sy’n para

Mae Newid sy’n Para yn agwedd newydd yn seiliedig ar gryfderau, dan arweiniad anghenion, sy’n cynorthwyo goroeswyr cam-drin domestig a’u plant i adeiladu gwydnwch, gan arwain at annibyniaeth.

Ein hagwedd:

  • Gwrando – wrandewch ar oroeswyr bob amser a gosodwch eu hanghenion yn ganolog
  • Gofyn a Gweithredu –gofynnwch y cwestiynau cywir yn ddiogel a gweithredwch yn briodol
  • Cymorth arbenigol – gwybod pryd a sut i gyfeirio at eich gwasanaeth arbenigol lleol
  • Offerynnau – darparu gweithdrefnau, rolau, gwybodaeth a hyfforddiant clir ar draws asiantaethau
  • Annibyniaeth a rhyddid sy’n para – cydweithio i sicrhau dyfodol annibynnol i oroeswyr.

Darllenwch grynodeb o’r agwedd Newid sy’n Para (PDF)

Pam fod hyn yn bwysig?

I lawer o fenywod, pan fyddan nhw’n datgelu am y tro cyntaf eu bod yn profi cam-drin domestig, does neb yn gwrando arnyn nhw. Does neb yn ymgynghori â nhw am sut i atal y cam-drin, er gwaetha’r ffaith nad oes neb yn adnabod y cyflawnwr yn well na nhw.

Yn aml caiff menywod sy’n datgelu cam-drin eu hasesu gan weithwyr proffesiynol ym maes cam-drin domestig am risg, ac yna’u rhannu’n gategorïau. Caiff y rheini sydd mewn risg ‘safonol’ neu ‘ganolig’ eu gadael i’w hamddiffyn eu hunain, neu’n cael cynnig awr o gwnsela’r wythnos heb fawr o gymorth i ddianc rhag y sawl sy’n eu cam-drin.

Does dim rhyfedd fod llawer o fenywod yn ei chael yn anodd dianc rhag y cam-drin am byth, adeiladu eu hannibyniaeth a hawlio eu bywydau’n ôl.

Creu Newid sy’n Para

Mae ein degawdau o brofiad yn gweithio gyda’r menywod hyn, a thystiolaeth ymchwil, wedi dysgu ffordd well i ni. Drwy wrando ar fenywod gallwn ddarparu cymorth yn gynt a gwneud yn siŵr fod ei effeithiau’n para’n wirioneddol.

Mae Newid sy’n Para’n agwedd newydd sy’n gosod y goroeswr yn y canol gan adeiladu ymatebion o gwmpas ei hanghenion hi a’r cryfderau a’r adnoddau sydd ar gael iddi.

Yn rhy aml caiff yr agwedd hon ei hystyried yn rhy gymhleth ac yn rhy ddrud. Felly, i’w gwneud yn gliriach, rydyn ni wedi creu ffeithluniau, sy’n delweddu teithiau’r menywod hyn, a’r teithiau y gallen nhw fod eu cymryd. Mae’r rhain yn dangos cost enfawr, mewn termau dynol ac ariannol, peidio â gwrando ar fenywod ac ymateb i’w hanghenion.

Rydyn ni am barhau i alw am ymateb i gam-drin domestig sy’n gosod menywod yn ganolog. Rydyn ni’n ymgynghori â’n haelodau ar agwedd draws-sector at gam-drin domestig sydd yn wirioneddol yn gosod anghenion y goroeswyr yn ganolog.

Darllenwch straeon Sarah, Katrina ac Yasmin isod.

Mae Cymorth i Ferched Cymru a Women’s Aid (Lloegr) gan weithio gydag awdurdodau lleol, wedi lansio cynllun Holwch fi fel rhan o’n cynllun Newid sy’n Para, i sicrhau bod menywod sy’n profi perthynas sy’n rheoli a cham-drin yn eich cymuned leol yn gallu cael yr help sydd ei angen arnyn nhw yn gynt.

Holwch Fi

  • Taith Sarah

  • Taith Katrina

  • Taith Yasmin

Our CEO @EleriB speaking at the opening ceremony of the @CIFF_Official - informing the attendees about WWA, our work, our mission to end #VAWDASV and raising awareness of the #TimesUp and #MeToo movement. pic.twitter.com/9LcXzQ9UDc

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter