Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Swyddi gwag

Swyddi gwag yn y sector cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru

Os oes gennych chi ddiddordeb yn unrhyw rai o’r swyddi gwag hyn, cysylltwch â’r sefydliad sy’n hysbysebu’r swydd, ac nid â Cymorth i Ferched Cymru.

Hysbysebwch eich swydd wag ar ein gwefan, ebost: Matt@charityjobfinder.co.uk.

Threshold

Trothwy Mae DAS Cyf yn gorff sy’n ymroddedig i ddileu cam-drin domestig ac rydym yn chwilio am unigolion deinamig i ymuno â’n tîm. Os gallwch chi helpu i dorri’r cylch, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn un o’n swyddi.

Cyfryngwr Pobl Ifanc £19,317 y flwyddyn 35 awr yr wythnos
Cynorthwyo pobl ifanc a’u teuluoedd i gyfathrebu’n adeiladol mewn amgylchedd diogel a niwtral. Cyf 1

Hwylusydd Perthynas Iach Pobl Ifanc £19,317 y flwyddyn 12 awr yr wythnos
Cynorthwyo pobl ifanc i wynebu eu problemau trwy raglen ymyrraeth gynnar o gefnogaeth ymddygiadol. Cyf 2

Swyddog Hyfforddi a Sgiliau £19,317 y flwyddyn 35 awr yr wythnos
Darparu hyfforddiant cam-drin domestig i weithwyr proffesiynol ar draws ystod o sectorau, gan godi ymwybyddiaeth o’i effeithiau ar blant a phobl ifanc. Cyf 3

Hyfforddwr Perthynas Iach £19,317 y flwyddyn 35 awr yr wythnos
Cyflwyno rhaglen i bobl ifanc ar draws Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, gan godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd perthnasau iach. Cyf 4

Rheolwr Prosiect Prosiect Y £28,127 y flwyddyn 35 awr yr wythnos
I Gydlynu a datblygu Prosiect Y, ystod o raglenni sy’n anelu at gynyddu diogelwch plant a phobl ifanc. Cyf 5

Cymorth Gweinyddol a Rhestri £15,189 y flwyddyn 17.5 awr yr wythnos
Darparu gwasanaethau gweinyddol cyffredinol proffesiynol ac effeithiol yn unol â’n polisïau a’n cod ymarfer. Cyf 6

Angen gwiriad DBS gwell. Roedd gofal iechyd yn cynnwys. Ariannwyd y Loteri Fawr am 3 blynedd, gan ddod i ben ym mis Ebrill 2021. Parhad yn ddarostyngedig i arian. Recriwtio yn cau 19/02/2018.

Ar gyfer ceisiadau e-bost FThomas@threshold-das.og.uk ddyfynnu rhif.

____

Gweithiwr Cymorth Plant a Phobl Ifanc Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â sefydliad sy’n ymroddedig i ddarparu cefnogaeth arbenigol i oedolion a phlant sydd wedi dioddef cam-drin domestig. Fel Gweithiwr Cymorth Plant a Phobl Ifanc, byddwch yn gweithio yn Aberystwyth sy’n cefnogi plant a phobl ifanc ledled Ceredigion. Mae’r swydd yn wobrwyol iawn. Nid oes unrhyw ddau ddiwrnod yr un fath a bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn amyneddgar, yn barod i wrando, a bod yn anfeirniadol. Mae’r swydd yn amrywiol a byddwch yn gweithio gyda phlant a’u rhiant mewn lloches, yn gweithio yn y gymuned ehangach yn ogystal â darparu rhaglenni ataliol mewn ysgolion, colegau a sefydliadau ieuenctid eraill. Mae’r swydd am 30 awr yr wythnos am 12 mis ar gontract tymor penodol gydag estyniad posibl yn dibynnu ar gyllid yn y dyfodol. Y cyflog yw £17,500 y flwyddyn pro rata. Mae’r gallu i siarad Cymraeg a darparu rhaglenni addysgol trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 3ydd Ebrill gyda chyfweliadau yn cael eu cynnal ddydd Mawrth 10fed Ebrill yn Aberystwyth. Benyw yn unig dan yr Eithriad Gofyniad Galwedigaethol yn Neddf Cydraddoldeb 2010.
Am becyn cais a disgrifiad swydd llawn, cysylltwch â: cerys.rees@westwalesdas.org.uk

WWDAS-a-form (1)

Charity Job Finder - Third Sector Jobs
To advertise with us, contact Matt on 01443 476185 / 07771 920370 or email matt@charityjobfinder.co.uk

The legacy of the #VAWDASV (Wales) Act should be to work to prevent violence and abuse happening in future and to support survivors across the country @EleriB

About 15 hours ago from WelshWomensAid's Twitter