Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gweithiwch hefo ni

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff arweiniol yng Nghymru sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Ein cyflogau a’n buddiannau

Rydym ni’n cynnig cyflogau a phecynnau buddiannau cystadleuol.

Cydnabyddiaeth

Yn ogystal â chyflog cystadleuol rydym ni’n cynnig amrywiaeth o fuddiannau gan gynnwys cyfraniadau pensiwn a lwfansau gwyliau hael.

Diwylliant ac ethos

Elfen graidd o’n gwaith yw creu cyd-destun lle gall menywod a phlant gyflawni ymreolaeth a grym. I gyflawni hyn, mae ein sail gwerthoedd a gwasanaethau wedi esblygu mewn ymateb i anghenion sy’n datblygu, poblogaethau sy’n newid a ffyrdd newydd a diwygiedig o feddwl am drais yn erbyn menywod a phlant.

Caiff ein diwylliant ei lywio gan werthoedd ffeministiaeth a chydraddoldeb, grymuso, cydweithio, unplygrwydd a rhagoriaeth. Mae ein hymagwedd yn annog cyd-barch, creadigrwydd ac arloesi ac rydym ni’n cynnig trefniadau hyblyg a phatrymau gwaith iach i ddiwallu amgylchiadau unigol.

Rydym ni’n rhoi lle i’n gweithwyr dyfu hefyd. Caiff pawb gefnogaeth drwy gynlluniau dysgu a datblygu unigol a cheir cyfleoedd i gysgodi meysydd eraill yn y busnes, cymryd rhan mewn digwyddiadau a dysgu sgiliau newydd.

_____

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff ymbarél yng Nghymru ar gyfer gwasanaethau yn y trydydd sector sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig, trais rhywiol a ffurfiau eraill o drais yn erbyn menywod.

O ganlyniad i gyllido newydd a datblygu gyrfaoedd, mae gennym ddau gyfle cyffrous i ymuno â’n prosiectau yng Ngogledd Cymru:

Gweithiwr Cefnogi Plant & Phobl Ifanc (Cymorth i Ferched Cymru Wrecsam)

£23,398 – £24,964 y flwyddyn

37.5 awr yr wythnos | Cytundeb parhaol

Os ydych chi’n fenyw sy’n frwd am ein gwaith a’n gwerthoedd, yn meddu ar ddealltwriaeth wych o gam-drin domestig a thrais yn erbyn menywod ac effaith hwnnw ar fenywod a phlant, yn meddu ar hunangymhelliad, ac yn gallu gweithio ar eich liwt eich hun, yna byddwn wrth ein boddau i glywed gennych.

Byddwch yn arwain sesiynau chwarae, sesiynau gweithgareddau, sesiynau cefnogi 1-1 ac yn hyrwyddo rhaglen gefnogi cymheiriaid i blant a phobl ifanc sydd wedi profi cam-drin domestig neu wedi eu heffeithio ganddo ac sy’n byw yn ein lloches yn Wrecsam yn ogystal ag yn y gymuned. Byddwch yn gweithio i wella lles emosiynol a chorfforol y plant a’r bobl ifanc dan sylw, a’u galluogi i fod yn fwy abl i reoli eu hemosiynau a’u hymddygiadau.

Bydd gennych gymhwyster gofal plant cydnabyddedig yn ogystal â phrofiad o weithio gyda phlant bregus neu ddifreintiedig. Gall y rôl hon gynnwys peth gwaith ar eich pen eich hun.

WWA Wrexham Children & Young People Support Worker – Cover letter and information pack CYM

WWA Wrexham Children & Young People Support Worker Job Description FINAL CYM

WWA job_application_form CYM

WWA Equal Opportunities Monitoring Form CYM

Gweithiwr Cefnogi Cam-drin Domestig (Cymorth i Ferched Cymru Bae Colwyn)

£23,398 – £24,964 y flwyddyn

37.5 awr yr wythnos | Cytundeb parhaol

Os ydych chi’n fenyw sy’n frwd am ein gwaith a’n gwerthoedd, yn meddu ar ddealltwriaeth wych o gam-drin domestig a thrais yn erbyn menywod ac effaith hwnnw ar fenywod a phlant, yn meddu ar hunangymhelliad, yn gyffyrddus gyda TG ac yn gallu gweithio ar eich liwt eich hun, yna byddwn wrth ein boddau i glywed gennych.

Byddwch yn darparu cefnogaeth a gwybodaeth i fenywod sydd wedi profi cam-drin domestig a ffurfiau eraill o drais yn erbyn menywod a merched.  Byddwch yn gwneud asesiadau risg ac anghenion, yn datblygu cynlluniau cefnogi, ac yn cyflawni gwaith allweddol gyda goroeswyr a fydd yn rhoi cymorth iddynt feddu ar annibyniaeth a rhyddid.

Dylai fod gennych brofiad blaenorol sylweddol o weithio gyda’r grŵp cleintiaid hyn neu gyda grŵp tebyg.  Gall y rôl hon gynnwys peth gwaith ar eich pen eich hun.

Mae’r swyddi hyn yn ddarostyngedig i destun archwiliad a datgeliad manwl ac yn agored i fenywod yn unig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, Atodlen 9, Rhan 1.

Rhown werth ar amrywiaeth ac rydym yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb.  Rydym yn annog ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned a chroesawn yn arbennig geisiadau o gymunedau du a lleiafrifol ac o grwpiau eraill heb gynrychiolaeth ddigonol.

WWA Colwyn Bay Domestic Abuse Support Worker – Cover letter and information pack CYM

WWA Colwyn Bay Domestic Abuse Support Worker Job Description CYM

WWA job_application_form CYM 2017

WWA Equal Opportunities Monitoring Form CYM

Dyddiad Cau:                         12 pm Dydd Llun, Awst 20fed 2018

Dyddiadau Cyfweliadau:   Gweithiwr Cefnogi Cam-drin Domestig (Bae Colwyn) Dydd Mercher, Awst 29ain 2018

Gweithiwr Cefnogi Plant a Phobl Ifanc (Wrecsam) Dydd Mawrth, Awst 28ain 2018

I ofyn am becyn cais, ffoniwch 02920 541551. Anfonwch geisiadau i recruitment@welshwomensaid.org.uk.

_____

Deugain Llais, Deugain Mlynedd – CYFLEOEDD I WIRFODDOLWYR

Prosiect Treftadaeth cyffrous yw Deugain Llais, Deugain Mlynedd dan arweiniad Cymorth i Ferched Cymru mewn cydweithrediad â Chanolfan Adrodd Stori George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru. Er mwyn cydnabod bod atgofion, lleisiau a bywydau menywod yn aml yn cael eu hanghofio yn ein treftadaeth genedlaethol, nod y prosiect yw cofnodi hanes Cymorth i Ferched Cymru yn ystod ein deugeinfed flwyddyn, a thrwy wneud hynny goffáu ein gwaith i ddileu trais yn erbyn menywod gyda chasgliad o hanesion llafar, straeon digidol, arddangosfa a deunydd archif gan fenywod a gwasanaethau fu’n allweddol i’n mudiad yng Nghymru.

Bydd y prosiect nid yn unig yn cyfoethogi ein dealltwriaeth o’r mudiad trais yn erbyn menywod yng Nghymru, ond bydd hefyd yn gwella gwybodaeth y gymuned am drais yn erbyn menywod a’n gwaith i’w atal. Rydym ni hefyd awyddus i annog myfyrio ar ein blaenoriaethau fel mudiad at y dyfodol, wrth i ni weithio at ein nod cyffredin o ddileu trais yn erbyn menywod.

Rydym ni’n gwahodd gwirfoddolwyr benywaidd sydd â sgiliau addas a dealltwriaeth a diddordeb ym maes trais yn erbyn menywod yng Nghymru i gefnogi’r prosiect hwn. Rydym ni’n chwilio am fenywod profiadol, angerddol i ymuno â ni yn y rolau canlynol:

 

Stiwardiaid Arddangosfa

Mae angen gwirfoddolwyr i gefnogi taith straeon digidol a gasglwyd ar gyfer prosiect Deugain Llais Deugain Mlynedd mewn lleoliadau ledled Cymru, ynghyd ag arddangosfa derfynol i’w chynnal yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan.

Cliciwch ar y dolenni isod ar gyfer disgrifiad swydd a ffurflen gais. Unrhyw gwestiynau? E-bostiwch recruitment@welshwomensaid.org.uk.

40V 40Y Project – Volunteer Project & Role Descriptions – CYM

WWA Forty Voices Volunteer Application Form – CYM

_____________________

 

Diwrnod 1 o’n hyfforddiant “gofyn i fi” ar ben! Os ydych chi am dorri’r tawelwch ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol gallwch ddysgu mwy ar eventbrite.co.uk/e/change-tha… @commissionersw #gofynifiCaerdydd #NewidsynPara #CymruYnErbynTrais pic.twitter.com/CRKcqnNGFy

About 2 days ago from WelshWomensAid's Twitter