Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gweithiwch hefo ni

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff arweiniol yng Nghymru sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Ein cyflogau a’n buddiannau

Rydym ni’n cynnig cyflogau a phecynnau buddiannau cystadleuol.

Cydnabyddiaeth

Yn ogystal â chyflog cystadleuol rydym ni’n cynnig amrywiaeth o fuddiannau gan gynnwys cyfraniadau pensiwn a lwfansau gwyliau hael.

Diwylliant ac ethos

Elfen graidd o’n gwaith yw creu cyd-destun lle gall menywod a phlant gyflawni ymreolaeth a grym. I gyflawni hyn, mae ein sail gwerthoedd a gwasanaethau wedi esblygu mewn ymateb i anghenion sy’n datblygu, poblogaethau sy’n newid a ffyrdd newydd a diwygiedig o feddwl am drais yn erbyn menywod a phlant.

Caiff ein diwylliant ei lywio gan werthoedd ffeministiaeth a chydraddoldeb, grymuso, cydweithio, unplygrwydd a rhagoriaeth. Mae ein hymagwedd yn annog cyd-barch, creadigrwydd ac arloesi ac rydym ni’n cynnig trefniadau hyblyg a phatrymau gwaith iach i ddiwallu amgylchiadau unigol.

Rydym ni’n rhoi lle i’n gweithwyr dyfu hefyd. Caiff pawb gefnogaeth drwy gynlluniau dysgu a datblygu unigol a cheir cyfleoedd i gysgodi meysydd eraill yn y busnes, cymryd rhan mewn digwyddiadau a dysgu sgiliau newydd.

_____

 

 

Swyddog Cyfranogiad Goroeswyr (Tymor penodol 6 mis)

Graddfa NJC 5 (22-25) £20,661 – £22,658 pro rata | 15 awr yr wythnos (2 diwrnod) Caerdydd

Mae Cymorth i Fenywod Cymru yn recriwtio ar gyfer person hunan gymhelliant gyda phrofiad blaenorol o weithio yn y sector cam-drin domestig / trais yn erbyn menywod, i gefnogi ein prosiect cyfranogi goroeswyr – Gwasanaethau Grymuso as Addysgu Goroeswyr.

Byddwch yn gyfathrebwr medrus a fydd yn gweithio’n hyblyg i ddiwallu anghenion cyfranogwyr y prosiect, gan gydlynu recriwtio, cadw a chydnabod goroeswyr, a hwyluso cyfarfodydd cyfranogwyr.

Bydd angen i ymgeiswyr am y rôl hon ddangos ymrwymiad a gweledigaeth a gwerthoedd Cymorth i Ferched Cymru a’u deall.

Rydym yn ymrwymedig i cydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn croesawu ceisiadau gan ferched o bob cymuned.

Am mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost i recruitment@welshwomensaid.org.uk neu galwch 02920 541551.

Mae’r rôl hon wedi’i heithrio o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1. Mae angen i fenywod wneud cais yn unig.

Dyddiad cau: I’w gadarnhau.

WWA Survivor Participation Proj Officer – Cover letter, info pack CYM

WWA Survivor Participation Project Officer JD FINAL Cymraeg

WWA job_application_form CYM

WWA Equality Monitoring Form CYM 2017

_____

Deugain Llais, Deugain Mlynedd – CYFLEOEDD I WIRFODDOLWYR

Prosiect Treftadaeth cyffrous yw Deugain Llais, Deugain Mlynedd dan arweiniad Cymorth i Ferched Cymru mewn cydweithrediad â Chanolfan Adrodd Stori George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru. Er mwyn cydnabod bod atgofion, lleisiau a bywydau menywod yn aml yn cael eu hanghofio yn ein treftadaeth genedlaethol, nod y prosiect yw cofnodi hanes Cymorth i Ferched Cymru yn ystod ein deugeinfed flwyddyn, a thrwy wneud hynny goffáu ein gwaith i ddileu trais yn erbyn menywod gyda chasgliad o hanesion llafar, straeon digidol, arddangosfa a deunydd archif gan fenywod a gwasanaethau fu’n allweddol i’n mudiad yng Nghymru.

Bydd y prosiect nid yn unig yn cyfoethogi ein dealltwriaeth o’r mudiad trais yn erbyn menywod yng Nghymru, ond bydd hefyd yn gwella gwybodaeth y gymuned am drais yn erbyn menywod a’n gwaith i’w atal. Rydym ni hefyd awyddus i annog myfyrio ar ein blaenoriaethau fel mudiad at y dyfodol, wrth i ni weithio at ein nod cyffredin o ddileu trais yn erbyn menywod.

Rydym ni’n gwahodd gwirfoddolwyr benywaidd sydd â sgiliau addas a dealltwriaeth a diddordeb ym maes trais yn erbyn menywod yng Nghymru i gefnogi’r prosiect hwn. Rydym ni’n chwilio am fenywod profiadol, angerddol i ymuno â ni yn y rolau canlynol:

 

Stiwardiaid Arddangosfa

Mae angen gwirfoddolwyr i gefnogi taith straeon digidol a gasglwyd ar gyfer prosiect Deugain Llais Deugain Mlynedd mewn lleoliadau ledled Cymru, ynghyd ag arddangosfa derfynol i’w chynnal yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan.

Cliciwch ar y dolenni isod ar gyfer disgrifiad swydd a ffurflen gais. Unrhyw gwestiynau? E-bostiwch recruitment@welshwomensaid.org.uk.

40V 40Y Project – Volunteer Project & Role Descriptions – CYM

WWA Forty Voices Volunteer Application Form – CYM

_____________________

 

And a big well done to @CoastalHousing!

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter