Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gweithiwch hefo ni

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff arweiniol yng Nghymru sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Ein cyflogau a’n buddiannau

Rydym ni’n cynnig cyflogau a phecynnau buddiannau cystadleuol.

Cydnabyddiaeth

Yn ogystal â chyflog cystadleuol rydym ni’n cynnig amrywiaeth o fuddiannau gan gynnwys cyfraniadau pensiwn a lwfansau gwyliau hael.

Diwylliant ac ethos

Elfen graidd o’n gwaith yw creu cyd-destun lle gall menywod a phlant gyflawni ymreolaeth a grym. I gyflawni hyn, mae ein sail gwerthoedd a gwasanaethau wedi esblygu mewn ymateb i anghenion sy’n datblygu, poblogaethau sy’n newid a ffyrdd newydd a diwygiedig o feddwl am drais yn erbyn menywod a phlant.

Caiff ein diwylliant ei lywio gan werthoedd ffeministiaeth a chydraddoldeb, grymuso, cydweithio, unplygrwydd a rhagoriaeth. Mae ein hymagwedd yn annog cyd-barch, creadigrwydd ac arloesi ac rydym ni’n cynnig trefniadau hyblyg a phatrymau gwaith iach i ddiwallu amgylchiadau unigol.

Rydym ni’n rhoi lle i’n gweithwyr dyfu hefyd. Caiff pawb gefnogaeth drwy gynlluniau dysgu a datblygu unigol a cheir cyfleoedd i gysgodi meysydd eraill yn y busnes, cymryd rhan mewn digwyddiadau a dysgu sgiliau newydd.

 

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol yng Nghymru i aelodau sy’n cefnogi ac yn darparu cynrychiolaeth genedlaethol i wasanaethau arbenigol yn y trydydd sector sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Rydym ni’n chwilio am ddau unigolyn medrus uchel eu cymhelliant i ymuno â’n tîm Ymgysylltu:

Swyddog Datblygu Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc – cyfnod mamolaeth
Graddfa NJC SO1: £25,951 – £27,668
37.5 awr yr wythnos

Byddwch yn arwain ar raglen waith Cymorth i Ferched Cymru i gynyddu arbenigedd ar draws y gwasanaethau arbenigol a chomisiynwyr yng Nghymru i gefnogi plant a phobl ifanc a effeithir gan drais yn erbyn menywod a merched, gan gynnwys cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Byddwch yn gweithio mewn partneriaeth i wella gallu gwasanaethau arbenigol ar draws Cymru a chefnogi datblygiad a hyrwyddo model gwasanaeth a arweinir gan anghenion sy’n cefnogi goroeswyr i gyflawni annibyniaeth a rhyddid, gan ganolbwyntio ar blant a phobl ifanc, eu hawliau, profiadau ac anghenion.

 

Swyddog Materion Cyhoeddus Plant a Phobl Ifanc – cyfnod mamolaeth
Graddfa NJC SO1: £25,951 – £27,668
15 awr yr wythnos

Ydych chi’n awyddus i ddylanwadu ar ddatblygiad a gweithrediad polisi, deddfwriaeth a darpariaeth gwasanaeth i hybu newid cadarnhaol i blant a phobl ifanc sy’n profi trais yn erbyn menywod a merched yng Nghymru?

Gan weithio fel rhan o’r tîm Materion Cyhoeddus, byddwch yn cyfrannu at nodau Cymorth i Ferched Cymru drwy hyrwyddo agweddau ‘addysg gyflawn’ a chymunedol at atal, a herio anghydraddoldeb rhywedd a brofir gan blant a phobl ifanc. Byddwch yn gwella diogelwch plant a phobl ifanc, ac yn lleihau effaith tystio neu brofi cam-drin yn y dyfodol, gan gynnwys plant a phobl ifanc yn y gwaith a wnawn.

Mae’r swydd hon ar agor i fenywod yn unig dan Atodlen 9, Rhan 1 Deddf Cydraddoldeb 2010.

Rydym ni’n rhoi gwerth ar amrywiaeth ac yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb. Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned ac yn croesawu’n arbennig geisiadau o blith cymunedau du a lleiafrifol ethnig a grwpiau eraill a dangynrychiolir.

Dyddiad cau: hanner dydd, dydd Llun 2 Hydref 2017
Dyddiadau cyfweld: dydd Llun 9 Hydref (Swyddog Datblygu Gwasanaethau) a dydd Mawrth 10 Hydref 2017 (Swyddog Materion Cyhoeddus)

 

Lleoliad swyddfa’r ddwy swydd fydd Caerdydd gyda theithio ar draws Cymru. Cliciwch usod i lawrlwytho pecyn ymgeisio:

Swyddog Datblygu Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc
Swyddog Materion Cyhoeddus Plant a Phobl Ifanc

ebostiwch recruitment@welshwomensaid.org.uk neu ffoniwch 02920 541551

Rhif elusen gofrestredig: 1140962

Uk government bill to ban cross examination of #domesticabuse victims in family court and recognise economic abuse - more info on #DomesticAbuseBill tomorrow -watch this space theguardian.com/society/2019/…

About 13 hours ago from WelshWomensAid's Twitter