Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gweithiwch hefo ni

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff arweiniol yng Nghymru sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Ein cyflogau a’n buddiannau

Rydym ni’n cynnig cyflogau a phecynnau buddiannau cystadleuol.

Cydnabyddiaeth

Yn ogystal â chyflog cystadleuol rydym ni’n cynnig amrywiaeth o fuddiannau gan gynnwys cyfraniadau pensiwn a lwfansau gwyliau hael.

Diwylliant ac ethos

Elfen graidd o’n gwaith yw creu cyd-destun lle gall menywod a phlant gyflawni ymreolaeth a grym. I gyflawni hyn, mae ein sail gwerthoedd a gwasanaethau wedi esblygu mewn ymateb i anghenion sy’n datblygu, poblogaethau sy’n newid a ffyrdd newydd a diwygiedig o feddwl am drais yn erbyn menywod a phlant.

Caiff ein diwylliant ei lywio gan werthoedd ffeministiaeth a chydraddoldeb, grymuso, cydweithio, unplygrwydd a rhagoriaeth. Mae ein hymagwedd yn annog cyd-barch, creadigrwydd ac arloesi ac rydym ni’n cynnig trefniadau hyblyg a phatrymau gwaith iach i ddiwallu amgylchiadau unigol.

Rydym ni’n rhoi lle i’n gweithwyr dyfu hefyd. Caiff pawb gefnogaeth drwy gynlluniau dysgu a datblygu unigol a cheir cyfleoedd i gysgodi meysydd eraill yn y busnes, cymryd rhan mewn digwyddiadau a dysgu sgiliau newydd.

 

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol yng Nghymru i aelodau sy’n cefnogi ac yn darparu cynrychiolaeth genedlaethol i wasanaethau arbenigol yn y trydydd sector sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Rydym ni’n chwilio am ddau unigolyn medrus uchel eu cymhelliant i ymuno â’n tîm Ymgysylltu:

Swyddog Datblygu Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc – cyfnod mamolaeth
Graddfa NJC SO1: £25,951 – £27,668
37.5 awr yr wythnos

Byddwch yn arwain ar raglen waith Cymorth i Ferched Cymru i gynyddu arbenigedd ar draws y gwasanaethau arbenigol a chomisiynwyr yng Nghymru i gefnogi plant a phobl ifanc a effeithir gan drais yn erbyn menywod a merched, gan gynnwys cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Byddwch yn gweithio mewn partneriaeth i wella gallu gwasanaethau arbenigol ar draws Cymru a chefnogi datblygiad a hyrwyddo model gwasanaeth a arweinir gan anghenion sy’n cefnogi goroeswyr i gyflawni annibyniaeth a rhyddid, gan ganolbwyntio ar blant a phobl ifanc, eu hawliau, profiadau ac anghenion.

 

Swyddog Materion Cyhoeddus Plant a Phobl Ifanc – cyfnod mamolaeth
Graddfa NJC SO1: £25,951 – £27,668
15 awr yr wythnos

Ydych chi’n awyddus i ddylanwadu ar ddatblygiad a gweithrediad polisi, deddfwriaeth a darpariaeth gwasanaeth i hybu newid cadarnhaol i blant a phobl ifanc sy’n profi trais yn erbyn menywod a merched yng Nghymru?

Gan weithio fel rhan o’r tîm Materion Cyhoeddus, byddwch yn cyfrannu at nodau Cymorth i Ferched Cymru drwy hyrwyddo agweddau ‘addysg gyflawn’ a chymunedol at atal, a herio anghydraddoldeb rhywedd a brofir gan blant a phobl ifanc. Byddwch yn gwella diogelwch plant a phobl ifanc, ac yn lleihau effaith tystio neu brofi cam-drin yn y dyfodol, gan gynnwys plant a phobl ifanc yn y gwaith a wnawn.

Mae’r swydd hon ar agor i fenywod yn unig dan Atodlen 9, Rhan 1 Deddf Cydraddoldeb 2010.

Rydym ni’n rhoi gwerth ar amrywiaeth ac yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb. Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned ac yn croesawu’n arbennig geisiadau o blith cymunedau du a lleiafrifol ethnig a grwpiau eraill a dangynrychiolir.

Dyddiad cau: hanner dydd, dydd Llun 2 Hydref 2017
Dyddiadau cyfweld: dydd Llun 9 Hydref (Swyddog Datblygu Gwasanaethau) a dydd Mawrth 10 Hydref 2017 (Swyddog Materion Cyhoeddus)

 

Lleoliad swyddfa’r ddwy swydd fydd Caerdydd gyda theithio ar draws Cymru. Cliciwch usod i lawrlwytho pecyn ymgeisio:

Swyddog Datblygu Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc
Swyddog Materion Cyhoeddus Plant a Phobl Ifanc

ebostiwch recruitment@welshwomensaid.org.uk neu ffoniwch 02920 541551

Rhif elusen gofrestredig: 1140962

Thanks to the brilliant response from the launch of our Change that Lasts “ask me” Community Ambassador training, our very first “ask me” training course is now full! In response, our second “ask me” ambassador training in September.... bit.ly/2LikwvD pic.twitter.com/unWYiVhkGO

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter