Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Ardal yr Aelodau: Ymgyrchoedd

Ymgyrchoedd cyfredol

Cefnogi plant a phobl ifanc
Ym mis Medi byddwn ni’n ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth am effaith cam-drin domestig, trais rhywiol a phob math arall o drais yn erbyn menywod ar blant a phobl ifanc ar draws Crymu.

Fel rhan o’r gwaith hwn byddwn yn cynnal seminar ynghylch gweithio i atal profiadau niweidiol mewn plentyndod ac yn rhedeg ymgyrch i godi ymwybyddiaeth ar y cyfryngau cymdeithasol.

Os oes gennych chi unrhyw astudiaethau achos, data neu wybodaeth yr hoffech eu cyfrannu i’r ymgyrch, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth ebostiwch AliceMoore@welshwomensaid.org.uk

Effaith diwygiadau lles ar oroeswyr cam-drin a thrais
I nodi Diwrnod Heddwch Rhyngwladol eleni ar 21 Medi rydym ni’n gweithio gyda Ffederasiwn Women’s Aid England, Scottish Women’s Aid a Ffederasiwn Women’s Aid Northern Ireland i godi ymwybyddiaeth am effaith diwygiadau lles ar oroeswyr gan gynnwys y ‘cymal trais’ credyd treth dau blentyn, y cap budd-daliadau a chapiau a chyfyngiadau budd-dal tai.

Os oes gennych chi astudiaethau achos, data, negeseuon allweddol neu wybodaeth yr hoffech eu cyfrannu i’r ymgyrch, neu os hoffech gael ragor o wybodaeth ebostiwch AliceMoore@welshwomensaid.org.uk

Ymgyrchoedd parhaus

Achub Llochesi Achub Bywydau

Rydym ni’n ymgyrchu’n barhaus am gyllid sicr a chynaliadwy ar gyfer gwasanaethau arbenigol trais yn erbyn menywod ar draws Cymru.

Fel rhan o hyn, cynhalion ni ymgyrch llwyddiannus yn erbyn cynlluniau Llywodraeth y DU i osod cap ar fudd-daliadau tai yn y sector tai a gynorthwyir ar gyfraddau Lwfans Tai Lleol tan 2019, gyda’r gobaith o ddatblygu model cyllido ar y pwynt hwnnw. Byddai’r cap gwreiddiol wedi lleihau’n sylweddol y budd-dal tai mae llochesi’n ei dderbyn a byddai wedi gorfodi 69% o lochesi i gau.

Mae data gan ein haelodau wedi cyfrannu drwy gydol yr ymgyrch hwn ac wedi llywio, ymhlith pethau eraill:

• Ein hymateb i Gynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18
• Briffiadau i Aelodau Cynulliad ac ASau
• Ein Hadroddiad ar Gyflwr y Sector
• Sylw yn y Cyfryngau

Rydym ni wedi datblygu pecyn ymgyrchu i grwpiau aelodau, i’w helpu i ymgyrchu yn erbyn toriadau cyllid a phenderfyniadau cyllido annheg, sydd ar gael yma.

Ymgyrch #CamuYmlaen

Fel rhan o Ymgyrch #CamuYmlaen Menywod yn Erbyn Trais Ewrop rydym ni wedi cydweithio gyda Ffederasiwn Women’s Aid yn Lloegr, Ffederasiwn Women’s Aid Gogledd Iwerddon a Women’s Aid yr Alban i alw am gyllid sicr a chynaliadwy ar gyfer gwasanaethau arbenigol trais yn erbyn menywod ar draws y DU.

Fel rhan o’r gwaith, buom yn ymgyrchu ochr yn ochr ag IC Change dros basio Deddf sy’n galw am gadarnhau Confensiwn Istanbul. Rydym ni’n hynod o falch fod Deddf Atal a Brwydro Trais yn Erbyn Menywod a Thrais Domestig (Cadarnhau Confensiwn) 2017 wedi derbyn cydsyniad brenhinol ar 27 Ebrill. Mae’r Ddeddf hon yn garreg filltir bwysig yn ein gwaith i atal trais yn erbyn menywod ar lefel Ewropeaidd.

Confensiwn Istanbul yw’r offeryn cyntaf sy’n rhwymo’n gyfreithiol i gynnwys pob math o drais yn erbyn menywod gan gynnwys cam-drin domestig, trais rhywiol, FGM, priodas dan orfod, stelcian, aflonyddu rhywiol a’r hyn a elwir yn drais ar sail anrhydedd. Mae’n cynnwys mesurau manwl ym meysydd polisi, atal, diogelu, darpariaeth ac erlyn – y meysydd sydd angen i ni eu cael yn iawn os ydym ni am ddileu trais yn erbyn menywod.

Ymgyrchoedd y gorffennol

Ym mis Mai 2017 buom yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth am reolaeth gymhellol. Buom yn gweithio gydag ITV i adrodd stori un fenyw ac amlygu’r hyfforddiant rydym ni wedi’i wneud gyda’r heddlu ar sut i adnabod arwyddion rheolaeth gymhellol. Hefyd cyhoeddom ni friffiad am effaith rheolaeth gymhellol ar iechyd meddwl pobl.

Roedd ein hymgyrch ar reolaeth gymhellol yn cyd-fynd ag ail-lansio ymgyrch Croesi’r Llinell Llywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth am gam-drin emosiynol.

I wybod mwy am ein hymgyrchoedd parhaus, cyfredol neu ar y gweill, ebostiwch AliceMoore@welshwomensaid.org.uk

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

"If you love me, you'll get rid of them. If you really love me, its me or the dogs. For you to love an animal over a human being, shows how wrong you are." #CoerciveControl is a very powerful form of abuse, and #WalesWontStandBy youtube.com/watch?v=F1nHXz… pic.twitter.com/MZtO8EEh7r

About 3 days ago from WelshWomensAid's Twitter