Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Ardal yr Aelodau: Safonau

Mae Safonau Ansawdd Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru yn ffurfio set o feini prawf achrededig y gall gwasanaethau arbenigol penodol sy’n ymwneud â cham-drin domestig eu defnyddio i dystio ansawdd eu darpariaeth.

Mae’r rhain yn ymgorffori egwyddorion cyfranogi, llywodraethu tryloyw a chyflenwi gwasanaeth ar sail anghenion, ac yn gosod natur a safon y ddarpariaeth sydd ei hangen i alluogi pobl a effeithir gan gam-drin domestig i ymdopi a gwella oddi wrth eu profiadau o gam-drin. Mae’r Safonau Ansawdd Cenedlaethol yn cynnig fframwaith i wasanaethau cam-drin domestig arbenigol gyflwyno tystiolaeth am eu hansawdd a’u heffeithiolrwydd i randdeiliaid a defnyddwyr gwasanaeth.

Mae’r Safonau’n unol ag arweiniad statudol Deddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 sy’n cael ei ddatblygu a hefyd cânt eu mapio ar ofynion y fframwaith hyfforddi cenedlaethol. Maen nhw’n ystyried agweddau strategol sydd heb eu datganoli gan y Swyddfa Gartref a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ogystal â safonau’r UE a safonau darpariaeth gwasanaeth ataliol, amddiffynnol a chefnogol a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Mae aelodau o Cymorth i Ferched Cymru’n gymwys i ymgeisio am Safonau Ansawdd Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru. Ar hyn o bryd nid oes ffi’n gysylltiedig â’r broses asesu gan fod Llywodraeth Cymru’n cefnogi cyflwyno’r safonau yng Nghymru yn ystod 2017-18.

Yng ngeiriau’r Ymgynghorydd Cenedlaethol:
“Un o fy nghyfrifoldebau allweddol fel Ymgynghorydd Cenedlaethol yw gwella cysondeb, cydlyniad ac ansawdd darpariaeth gwasanaeth yng Nghymru i alluogi unigolion, lle bynnag y bônt, i gyrchu gwasanaethau cynhwysol, ansawdd uchel sy’n diwallu eu hanghenion. Mae Safonau Ansawdd Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru’n cynnig fframwaith sicrwydd ansawdd ar sail tystiolaeth i’r darparwyr, y comisiynwyr a’r defnyddwyr sy’n cyrchu’r gwasanaethau. Dylai cyflwyno’r Safonau Ansawdd Gwasanaeth fod yn sail ar gyfer modelau comisiynu cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau VAWDASV; gan gynnig nod ansawdd y dylai pob darparwr geisio ei gyflawni.”
Rhian Bowen-Davies, Ymgynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn Erbyn Menywod, mathau eraill o Drais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

lawrlwytho Dogfen Gyflwyno’r Safonau Ansawdd Cenedlaethol
lawrlwytho Llawlyfr Gwasanaeth y Safonau Ansawdd Cenedlaethol

i gael rhagor o wybodaeth am y safonau, neu i ymgeisio, ebostiwch AnnaRogers@welshwomensaid.org.uk

Mae’r gwasanaethau canlynol wedi pasio’n llawn:

  • Cymorth i Ferched Cyfannol
  • Gwasanaethau uniongyrchol WWA (Wrexham a Colwyn)
  • Bawso
  • Cymorth i Ferched RCT
  • Cymorth i Ferched Abertawe
  • Cymorth i Ferched Caerdydd

Mae’r gwasanaethau canlynol wedi pasio’n amodol:

  • Canolfan Argyfwng Teuluol Montgomeryshire
  • Gwasanaeth Cam-drin Domestig yn y Cartref Gorllewin Cymru
  • Cymorth i Ferched Casnewydd
  • Cymorth i Ferched Port Talbot ac Afan


Gwasanaethau’n derbyn eu tystysgrifau Safonau Ansawdd Cenedlaethol yn y digwyddiad Mae Plant yn Bwysig, mis Mawrth 2017.

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

"If you love me, you'll get rid of them. If you really love me, its me or the dogs. For you to love an animal over a human being, shows how wrong you are." #CoerciveControl is a very powerful form of abuse, and #WalesWontStandBy youtube.com/watch?v=F1nHXz… pic.twitter.com/MZtO8EEh7r

About 3 days ago from WelshWomensAid's Twitter