Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Ardal yr Aelodau: Newyddion

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf o bob rhan o’r sector.
Darllenwch ein cylchlythyrau diweddaraf

Holwch Fi – Ceisiadau ar agor ym Mhowys
Nod cynllun holwch fi yw torri’r tawelwch am gam-drin domestig mewn cymuned a chwalu’r rhwystrau sy’n ei gwneud yn anodd i oroeswyr ddweud wrth bobl eraill am eu profiadau. Rydym ni ar hyn o bryd yn peilota’r rhaglen ym Mhowys mewn partneriaeth â Cymorth i Ferched England, Calan DVS, Canolfan Argyfwng Teulu Sir Drefaldwyn, Hafan Cymru, Heddlu Dyfed-Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys. Mae’r cynllun yn cynnig cwrs hyfforddi deuddydd am ddim ac yn ardystio aelodau o’r gymuned yn ‘lysgenhadon holwch fi’. Bydd llysgenhadon yn rhannu’r dysgu gyda’u ffrindiau, cymdogion a chydweithwyr gan herio mythau, stereoteipiau ac agweddau sy’n beio’r dioddefwr yn eu cymuned. Byddan nhw’n gwybod sut i ymateb i ddatgeliad a pha wasanaethau y gallan nhw gyfeirio pobl atyn nhw am gymorth. Mae croeso i unrhyw un sydd dros 18 oed ac sy’n byw a/neu weithio ym Mhowys ymgeisio. Dyddiadau hyfforddi ar y gweill:
Sadwrn 1 a Sul 2 Gorffennaf – Rhaeadr
Sadwrn 15 a Sul 16 Gorffennaf – Llanidloes
Helpwch i ledaenu’r gair drwy rannu’r poster hwn gyda’ch cysylltiadau ym Mhowys. Am ragor o wybodaeth, neu i ofyn am ffurflen gais, ebostiwch AnnaRogers@welshwomensaid.org.uk

Canfod Swyddi Elusennol – Cynnig i Aelodau
Mae Cymorth i Ferched Cymru’n falch i gyhoeddi partneriaeth gyda Canfod Swyddi Elusennol, i gyd-fynd ag ail-lansio ein gwefan genedlaethol newydd fydd yn cynnwys adran recriwtio benodol ar gyfer swyddi mewn elusennau trais yn erbyn menywod a cham-drin domestig yng Nghymru a’r Trydydd Sector yng Nghymru’n gyffredinol.
Llwyfan swyddi ar-lein yn unig ar gyfer y Trydydd Sector yng Nghymru yw Canfod Swyddi Elusennol. Mae modd ei ddefnyddio ar gyfrifiadur pen desg, symudol a thabled sy’n golygu bod swyddi’n hawdd eu gweld a’u cyrchu ar bob dyfais. Mae Canfod Swyddi Elusennol yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i dargedu unigolion drwy oed, rhyw a demograffeg gan sicrhau bod yr ymgeiswyr iawn yn cael eu teilwra i’ch swyddi chi. Mae’n cyrraddd dros 30,000 o bobl yng Nghymru bob wythnos drwy Facebook ac yn derbyn 14,000 argraff yr wythnos drwy Twitter a chaiff ei optimeiddio drwy’r holl lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill. Ar hyn o bryd mae dros 2000 o unigolion wedi cofrestru ar gyfer hysbysiadau swyddi Canfod Swyddi Elusennol, ac mae’n cael budd o hyrwyddo parhaus drwy’r llwyfan Android.
Gall Cymorth i Ferched Cymru gynnig cyfradd ostyngol arbennig i’n haelodau o £135* yn unig am bob swydd (fel arfer mae’n £150) i hysbysebu ar lwyfan Canfod Swyddi Elusennol sy’n cysylltu â gwefan Cymorth i Ferched Cymru. Mae’r costau’n is ar gyfer swyddi niferus, a bydd y swyddi’n parhau’n fyw ar y ddau safle am faint bynnag o amser sydd ei angen.
I drafod sut y gallai Canfod Swyddi Elusennol eich helpu cysylltwch â Matt Bates ar Matt@charityjobfinder.co.uk neu 07771 920370 neu Jane@charityjobfinder.co.uk neu ar 07557 132390.

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru – Gwasanaeth Cyfryngu Newydd
Mae Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru yn cynnal gwasanaeth cyfryngu teuluol newydd yng Ngheredigion. Mae’r Hwylusydd Cyfryngu Teuluol yn cael ei gyllido’n rhannol gan Dechrau’n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf i ategu’r gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud i gefnogi Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 drwy waith integredig. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Bawso’n Ennill Gwobr
Mae Bawso wedi ennill Gwobr Hyrwyddwr Gwrth-gaethwasiaeth gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Mae’r wobr yn cydnabod cyfraniad Bawso i’r frwydr yn erbyn Caethwasiaeth Fodern yng ngogledd Cymru. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Cymru Ddiogelach – Cerbyd Allgymorth Newydd
Cyfarfu’r Ysgrifennydd Cymunedau Carl Sargeant gyda Cymru Ddiogelach y mis hwn i lansio eu cerbyd allgymorth newydd. Mae StreetLife Cymru Ddiogelach yn amddiffyn menywod y mae pobl yn cam-fanteisio arnynt drwy buteindra, gan weithio gydag awdurdodau lleol, y GIG a phartneriaid eraill. Mae’r cerbyd yn helpu gwirfoddolwyr i fynd allan sawl gwaith yn ystod yr wythnos i gynnig cymorth a chyngor i fenywod a mynediad at wasanaethau. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Cynllun Gweithredu Diogelwch Ar-lein Llywodraeth Cymru i Blant a Phobl Ifanc
Cyhoeddodd Kirsty Williams fod cynllun gweithredu cenedlaethol newydd i gael ei greu i ddiogelu plant a phobl ifanc ar-lein. Bydd y cynllun yn darparu trosolwg strategol o’r ffordd y bydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati i weithio gyda’i phartneriaid i barhau i wella’r gefnogaeth i sicrhau diogelwch ar-lein yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Cyfrol newydd – The Concept and Measurement of Violence against Women
Mae cyfrol a gyhoeddir gan Sylvia Walby, Jude Towers et al yn trafod y graddau mae trais yn erbyn menywod ynghudd ar hyn o bryd; sut y dylid mesur trais; sut y gallai ymchwil a ffyrdd newydd o feddwl am drais wella’r modd y caiff ei fesur; a sut y gallai mesur gwell newid polisi. Mae’n cynnig arweiniad ymarferol ar ddiffiniadau, dangosyddion a threfniadau cydlynu, gan gynnwys ar gyfer mesur llofruddiaethau menywod, trais, trais domestig ac FGM. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Cyflwr y Sector – Sefydliadau Menywod a Llymder
Mae’r Women’s Resource Centre wedi cyhoeddi eu dadansoddiad o effaith llymder ar sefydliadau menywod gwirfoddol a chymunedol ar draws y DU yn eu hadroddiad ar gyflwr y sector. I ddarllen yr adroddiad yn llawn, cliciwch yma.

Pornograffi Rhithwir
Mae arbenigwyr ym Mhrifysgol Newcastle yn ymchwilio i sut mae rhith-wirionedd yn newid y profiad o bornograffi. Drwy bensetiau fel Oculus Rift sy’n eiddo i Facebook a’r Playstation VR, mae’r dechnoleg yn caniatáu i’r defnyddiwr ddod yn rhan weithredol o’r profiadau rhywiol ‘newydd’ hyn. Mae’r tîm yn Newcastle yn dweud y gallai poblogrwydd technolegau rhithwir sy’n gosod y defnyddiwr yn y profiadau lle’r oedden nhw yn flaenorol yn gwylio’n unig olygu bod delweddau eithafol, difrïol neu hyd yn oed gamdriniol mewn pornograffi yn dod yn fwy ‘real’. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Os oes gennych chi unrhyw newyddion yr hoffech chi ei rannu, cysylltwch ag AnnaRogers@welshwomensaid.org.uk

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

Thanks to the brilliant response from the launch of our Change that Lasts “ask me” Community Ambassador training, our very first “ask me” training course is now full! In response, our second “ask me” ambassador training in September.... bit.ly/2LikwvD pic.twitter.com/unWYiVhkGO

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter