Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Ardal yr Aelodau: Digwyddiadau

Digwyddiad: Digwyddiad Goroeswyr yn Grymuso ac Addysgu (SEEDS): Goroeswyr yn Grymuso ac Addysgu Gwasanaethau (SEEDS)

Dydd Iau 21 Medi 2017, 19:00 – 22:30, Tramshed, Caerdydd
Fe’ch gwahoddir i ymuno â ni i ddathlu a dysgu am SEEDS – grŵp o oroeswyr cam-drin ysbrydoledig sy’n gweithio i rymuso ac addysgu gwasanaethau.
Caiff SEEDS ei redeg gan Cymorth i Ferched Cymru ac mae’n dod i ben ei flwyddyn beilot gyntaf. Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i ddysgu am yr hyn sydd wedi’i gyflawni ar y ffordd. Bydd cyfle hefyd i gyfarfod â chyfranogwyr a thrafod sut y gall gwasanaethau ymgysylltu a gweithio gyda goroeswyr cam-drin.
Bydd y noson yn cynnwys perfformiadau cerddorol gan aelodau o raglen SEEDS.
I archebu lle ebostiwch KayLemon@welshwomensaid.org.uk

Seminar Cymorth i Ferched Cymru: Atal ACE
Dydd Iau 28 Medi 2017, 14:00 – 17:00, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Ar adeg pan fo’r sgwrs ynghylch ACE yn uchel ar agenda pawb, bydd y seminar hanner diwrnod hwn yn edrych ar sut y gallwn feithrin cydweithio rhwng gwasanaethau arbenigol trais yn erbyn menywod a’r sector cyhoeddus i ganfod cyfleoedd ar gyfer ymyrraeth gynnar ac atal. Yn bwysig, bydd yn gyfle i ddysgu am effaith trais a cham-drin ar blant a sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i gyflawni ymatebion sy’n cael eu llywio gan drawma.
Bydd y siaradwyr yn cynnwys Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant; Nicky Stanley, Athro Gwaith Cymdeithasol a Chyd-Gyfarwyddwr Connect Centre for International Research on Interpersonal Violence and Harm ym Mhrifysgol Central Lancashire; ac Eleri Butler, Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru.
I archebu lle, cliciwch yma.
Aelodau Cymorth i Ferched Cymru: am ddim (uchafswm o ddau le am ddim i bob aelod)
Pawb arall: £15

Chwarter 3: Cyfarfod Aelodau Cymru Gyfan:
Dydd Iau 7fed o Rhagfyr, 12.00-16.30

Cyfarfodydd Rhanbarthol yr Aelodau
Mae cyfarfodydd aelodau’n gyfle rheolaidd i ni amlygu a thrafod materion neu bryderon allweddol a all godi, fel materion ynghylch cyllido a chomisiynu, deddfwriaeth a newidiadau polisi. Fel aelodau, mae’r cyfarfodydd hyn yn rhoi cyfle i chi holi cwestiynau, rhannu ymarfer gorau a thrafod gyda gwasanaethau eraill, gan gael y newyddion diweddaraf am ein gwaith a hyfforddiant.
Cynhelir cyfarfodydd rhanbarthol i grwpiau aelodau ar y dyddiadau canlynol:

 • Gwent: Dydd Iau 21 Medi, 09.30-12.30, MAC Sir Fynwy, 26a Monk Street, y Fenni, NP7 5NP
 • Canolbarth a Gorllewin Cymru: Dydd Llun 25 Medi, 12.00-15.00, The Plough, Rhosmaen, Sir Gaerfyrddin, SA19 6NP
  Gogledd Cymru: Dydd Mawrth 10 Hydref, 12:30-14:30, Canolfan Menywod Gogledd Cymru, 46-54 Stryd y Dŵr, y Rhyl, LL18 1SS
 • De Cymru: I’w gadarnhau
 • Cyfarfod Cenedlaethol yr Aelodau: Dydd Iau 7th Rhagfyr, 12.00-16.30
 • Dydd Llun, Hydref 1af 2018 - 10:00am - 15:30pm

  Cam-drin a Cham-fanteisio ar Blant yn Rhywiol yng Nghymru: Gwella’r sefyllfa o ran atal, amddiffyn a darparu cefnogaeth

  Mae Cymorth i Ferched Cymru, mewn partneriaeth â Rape And Sexual Abuse Support Centre (RASASC) Gogledd Cymru yn eich gwahodd i seminar aml-asiantaeth: Mynd i’r Afael â Cham-drin a Cham-fanteisio ar Blant yn Rhywiol yng Nghymru – Gwella’r sefyllfa o ran atal, amddiffyn a darparu cefnofgaeth. Dilynir hyn gan weithdy hyfforddi i aelodau o Cymorth…

 • 23rd May 2018 - 9-2pm

  Seminar Cefnogi Menywod sydd wedi’u Hecsbloetio gan y Diwydiant Rhyw

  Seminar Cefnogi Menywod sydd wedi’u Hecsbloetio gan y Diwydiant Rhyw Cymorth i Ferched Cymru mewn partneriaeth gyda Cymru Ddiogelach Fe’ch gwahoddir i ddigwyddiad fydd yn trafod cefnogi menywod sy’n cael eu hecsbloetio gan y diwydiant rhyw. Hoffai Cymorth i Ferched Cymru a Cymru Ddiogelach eich gwahodd i seminar ddydd Mercher 23 Mai i drafod cefnogi…

 • ddydd Llun 9 Ebrill, dydd Mawrth 10 Ebrill a dydd Sadwrn 9 Mehefin 13:30 – 16:30

  Gweithdy 100 Mlynedd 100 Baner

  Bydd PROCESSIONS a Cymorth i Ferched Cymru’n cynnal cyfres o weithdai gwneud baneri dan arweiniad Hexxx, cydweithfa celf fenywaidd ddydd Llun 9 Ebrill, dydd Mawrth 10 Ebrill a dydd Sadwrn 9 Mehefin. Mae PROCESSIONS yn gyfle unwaith ac am byth i gymryd rhan mewn gwaith celf cyfranogiad eang i ddathlu can mlynedd o bleidleisiau i fenywod. Mae…

 • 3 Mawrth 2017, 9:45 – 16:00

  Mae Plant yn Bwysig hefyd

  Cynorthwyo plant a phobl ifanc a lliniaru profiadau negyddol yn gysylltiedig â thrais domestig a rhywiol.

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

Are you a graphic artist or a cartoonist who is passionate about creating socially engaging cartoons, while trying to initiate a positive change in the society? We would like to invite you to put your skills to use for women’s rights! Find out more here: ow.ly/1NBm50ju1aw pic.twitter.com/Z1fbLUh46K

About 6 hours ago from WelshWomensAid's Twitter