Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Plant a phobl ifanc

Rydym ni’n darparu amrywiaeth o adnoddau, hyfforddiant a chymorth i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ar draws Cymru. Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys:Rydym ni’n darparu amrywiaeth o adnoddau, hyfforddiant a chymorth i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ar draws Cymru. Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys:

  • Cyfres gwasanaethau S.T.A.R (Diogelwch, Ymddiriedaeth a Pharch) – cyfres o wasanaethau ymyrraeth gynnar ac atal a rhaglenni grŵp i bob oed hyd at 25.
  • Cyngor, gwybodaeth ac arweiniad i alluogi gweithwyr proffesiynol
  • Hyfforddiant i ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc

Lawrlwytho Taflenni S.T.A.R

Adnoddau S.T.A.R

Gellir cyrchu’r holl adnoddau uchod drwy eFforwm Ymarferwyr ‘Mae Plant yn Bwysig’. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am hyn, cysylltwch ag amiwillcox@welshwomensaid.org.uk

Llyfrynnau Lloches S.T.A.R – Oed 4-17

Tri llawlyfr gweithgareddau wedi’u dylunio’n hyfryd i blentyn neu berson ifanc sy’n mynd i loches. Mae’r llyfr ar gael mewn tri dyluniad addas i oedrannau gwahanol, 4-6 oed, 7-11 oed a 12-17 oed. Gellir rhoi’r llyfrau hyn i blant a phobl ifanc cyn gynted ag y byddant yn dod i’r lloches i’w cynorthwyo i ymgyfarwyddo â bywyd yn y lloches. Gallant hefyd weithredu fel sylfaen ar gyfer sesiynau cymorth gan staff.

Os hoffech gael y rhain, cliciwch y dolenni isod.

Lawrlwytho Welcome to Refuge 4-7

Lawrlwytho Welcome to Refuge 7-11

Lawrlwytho Welcome to Refuge 12-17

Lawrlwytho Croeso i’r Lloches 4-7

Lawrlwytho Croeso i’r Lloches 7-11

Lawrlwytho Croeso i’r Lloches 12-17

Os hoffech gael copi caled, cysylltwch â: christinaparker@welshwomensaid.org.uk

 

Pecyn Chwarae S.T.A.R

Llyfryn cymorth i lochesi, i’w ddefnyddio gan staff a rhieni i hyrwyddo chwarae sy’n canolbwyntio ar blant yn y lloches. Llawn syniadau a chyngor ar sut i chwarae gyda phlant, o ddatblygiad plant a chwarae i sut i osod yr ystafell chwarae. Os hoffech weld hwn, cliciwch yma.

Os hoffech gael copi caled, cysylltwch â: christinaparker@welshwomensaid.org.uk

‘Crucial Crew’ S.T.A.R – Blwyddyn 6 a 7

Gellir cynnig cyflwyniad PowerPoint a hyfforddiant i wasanaethau cam-drin domestig sy’n cynnig gweithdai ‘Crucial Crew’ ar draws Cymru. Cyflwyniad sylfaenol ond addysgiadol i godi ymwybyddiaeth o beth yw cam-drin domestig a ble i fynd am help a chymorth.

Mae’r cyflwyniad PowerPoint hwn yn addas ar gyfer gweithdy 10 munud ‘Crucial Crew’ ond gellir ei ddefnyddio ar gyfer y gweithdy 25 munud hefyd gyda mwy o drafodaeth. Os caiff cyfnod hirach ei neilltuo i chi cysylltwch ag alicelilley@welshwomensaid.org.uk am gyngor.

Lawrlwytho S.T.A.R Crucial Crew 2017

eDdiogelwch S.T.A.R

Cyfres o weithdai ymarferol, rhyngweithiol i rieni archwilio defnydd diogel o’r rhyngrwyd gyda’u plant o bob oed, gan gynnig lle i rieni drafod eu pryderon ac adeiladu eu hyder i siarad gyda’u plant am eu gweithgaredd ar-lein a’u hôl troed digidol. Mae’r gweithdai’n cynnwys sut i gadw’n ddiogel ar-lein, beth i edrych amdano a sut a ble i hysbysu am unrhyw bryderon.

Os hoffech ragor o wybodaeth cysylltwch ag: amiwillcox@welshwomensaid.org.uk

 

Pecyn Cymorth S.T.A.R – Pob oed
Amrywiaeth o waith papur a chynllunio asesiadau angen i gefnogi gweithwyr plant cam-drin domestig i asesu’r angen a chynllunio cymorth mewn modd strwythuredig. Mae’r gwaith papur wedi’i gynllunio ar gyfer cymorth lloches ac yn y gymuned, er mwyn sicrhau’r wybodaeth sydd ei hangen i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n defnyddio’r gwasanaethau cam-drin domestig. Mae’r asesiad anghenion lliwgar yn denu sylw plant a phobl ifanc o bob oed.

 

Adnodd DVD ‘Getting Lucky?’
Cyllidwyd ‘Getting Lucky?’, sy’n ffilm fer a gynhyrchwyd, ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd gan bobl ifanc, gan Rwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru. Nod y ffilm yw codi ymwybyddiaeth o stereoteipio rhywedd, cydsyniad, perthynas iach a chamwahaniaethu, ac mae’n adnodd addas i ysgolion, canolfannau ieuenctid ac ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl ifanc i godi ymwybyddiaeth o’r materion hyn.

Mae Holly Jones yn bwriadu cyfarfod â Jamie mewn parti yn nhŷ ei ffrind nos Sadwrn, ar ôl i’w ffrind gorau Nicky ei pherswadio i ddod. Fodd bynnag, yn ystod y dydd, mae ei chwaer sydd wedi dieithrio, Charlotte, yn cyrraedd cartref y teulu, gan greu cryn densiwn yng nghartref y Jonesiaid. Gan ddianc i’r parti mae Holly a Nicky yn cyfarfod â Jamie a Sam sy’n ferchetwr, ond cyn hir ceir cyfres o ddigwyddiadau a dyw’r noson ddim yn mynd y ffordd roedd Holly, Nicky na Jamie wedi’i gynllunio.

Os hoffech gopi o’r ffilm neu ragor o wybodaeth cysylltwch ag: amiwillcox@welshwomensaid.org.uk

Rhaglenni S.T.A.R

Atal: Rhaglen Pobl Ifanc S.T.A.R

 

Mae’r rhaglenni ataliol hyn yn cynnwys wyth sesiwn awr o hyd. Maen nhw’n hyblyg a gellir eu defnyddio gyda grwpiau bach yn ogystal â dosbarthiadau cyfan. Pobl ifanc sy’n arwain y sesiynau ac anogir trafodaethau grŵp. Maen nhw’n galluogi pobl ifanc i adnabod arwyddion o berygl yn gynnar ynghyd â pheryglon perthynas afiach, gan eu grymuso i wneud dewisiadau gwybodus. Mae’r sesiynau hefyd yn egluro’r materion cyfreithiol yn ymwneud â phob pwnc a ble i fynd am gymorth a chefnogaeth. Gellir defnyddio pob sesiwn unigol fel gweithdy ar gyfer noson rieni a hyfforddiant i athrawon.

Gofyniad: 2 hyrwyddwr i gyflwyno

Hyfforddiant S.T.A.R: 2 ddiwrnod

Byddwn yn hyfforddi gweithwyr proffesiynol i gyflwyno’r rhaglen ac rydym yn annog gwaith partneriaeth gyda grwpiau aelodau lleol.

 

Ymyrraeth Gynnar: Clwb S.T.A.R – 6 i 11 oed

Mae’r rhaglen hon yn cynnig amgylchedd grŵp diogel a chyfrinachol i blant sydd wedi profi cam-drin domestig, er mwyn iddyn nhw ddeall ac archwilio eu teimladau ynghylch yr hyn sydd wedi digwydd gartref.

Mae’r rhaglen yn cynnwys wyth sesiwn awr a hanner o hyd.

Mae chwarae a hwyl yn rhan greiddiol o bob sesiwn Clwb S.T.A.R. Mae’n arbennig o bwysig i blant sydd wedi profi cam-drin domestig oherwydd efallai nad yw hyn wedi bod yn bosibl mewn cartrefi ble mae ofn yn teyrnasu.

Gofyniad: 2 hyrwyddwr

Hyfforddiant S.T.A.R: 1 diwrnod

Byddwn yn hyfforddi gweithwyr proffesiynol o wasanaethau cam-drin domestig arbenigol, ond rydym yn annog gweithio mewn partneriaeth gyda gwasanaethau plant arbenigol eraill.

 

Gwaith Grŵp S.T.A.R (4 – 6 oed) a (7 – 11 oed)

Nod y gwaith grŵp yw cryfhau’r berthynas rhwng y plentyn a’r fam yn dilyn cam-drin domestig. Mae’r rhaglen hon yn galluogi trafodaeth am eu profiadau, dealltwriaeth o effaith cam-drin domestig ar y plentyn a strategaethau ymdopi. Mae rhaglen gyfochrog yn cynnwys gwaith grŵp i famau a gwaith grŵp i blant.
Nifer o sesiynau: 10
Hyd y sesiwn: 2 awr
Gofyniad: 5 hyrwyddwr

 

Hyfforddiant S.T.A.R.: 2 ddiwrnod

Byddwn yn hyfforddi gweithwyr proffesiynol o wasanaethau cam-drin domestig arbenigol, ond rydym yn annog gweithio mewn partneriaeth gyda gwasanaethau plant arbenigol eraill.


Hyfforddiant S.T.A.R. – 2 awr

Os hoffech ddilyn unrhyw ran o hyfforddiant S.T.A.R, cysylltwch ag: alicelilley@welshwomensaid.org.uk

Gellir cyrchu’r holl adnoddau uchod drwy eFforwm Ymarferwyr ‘Mae Plant yn Bwysig’. Os hoffech ragor o wybodaeth am hyn, cysylltwch ag amiwillcox@welshwomensaid.org.uk

Cliciwch yma i weld CYP Primary Prevention Activities 2017 CYMRAEG

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

"If you love me, you'll get rid of them. If you really love me, its me or the dogs. For you to love an animal over a human being, shows how wrong you are." #CoerciveControl is a very powerful form of abuse, and #WalesWontStandBy youtube.com/watch?v=F1nHXz… pic.twitter.com/MZtO8EEh7r

About 3 days ago from WelshWomensAid's Twitter