Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Ein Ymddiriedolwyr

Cymorth i Ferched Cymru
Bwrdd Ymddiriedolwyr


Ein Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am lywodraethu cyffredinol a chyfeiriad strategol y sefydliad. Mae’r Bwrdd yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod, penderfynu ac adolygu ein strategaethau a’n polisïau a derbyn adroddiadau a diweddariadau gan ein uwch dîm rheoli. Maen nhw’n sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r holl ofynion cyfreithiol a rheoleiddiol angenrheidiol. Mae ein hymddiriedolwyr yn gweithio i ni’n wirfoddol i wneud yn siŵr ein bod yn gwneud popeth a allwn i ddileu cam-drin domestig a phob math o drais yn erbyn menywod a phlant.

 

  • WWA Charlie Arthur: Cadeirydd Cymorth i Ferched Cymru. Prif Weithredwr Cymorth i Ferched RCT. Fe’i penodwyd i uno 3 sefydliad annibynnol – Cymorth i Ferched Pontypridd, Cwm Cynon a’r Rhondda – i ffurfio gwasanaeth newydd ar draws y wlad yn darparu llety argyfwng, cymorth cymunedol i fenywod, plant a phobl ifanc a chanolfan sgiliau menywod.

 

  • WWA Danielle Dolby: daw â chyfoeth o brofiad cyllidol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr. Ymunodd â Heddlu Dyfed Powys yn 2008 fel cyfrifydd dan hyfforddiant, gan lwyddo yn ei harholiadau terfynol gyda CIPFA yn 2012. Mae wedi parhau i weithio gyda Heddlu Dyfed Powys yn yr adran cyfrifon ariannol. Danielle yw Trysorydd Cymorth i Ferched Cymru.

 

  • Joy Dyment: mae wedi ymwneud â chodi ymwybyddiaeth a hyrwyddo gwasanaethau cam-drin domestig ar lefel weithrediadol a strategol drwy gydol ei gyrfa ac mae ganddi rwydweithiau sydd wedi’u datblygu’n dda ar draws Gogledd Cymru mewn cyrff statudol, cyfiawnder troseddol a gwirfoddol. Mae Joy wedi gweithio yn y sector cyfiawnder troseddol ers llawer o flynyddoedd gydag oedolion a phlant, i ddechrau gyda Gwasanaeth Profiannaeth Gogledd Cymru ac yn fwy diweddar gyda Gwasanaethau Plant. Joy bellach yw Prif Weithredwr Stepping Stones Gogledd Cymru, gan gefnogi oedolion sydd wedi’u cam-drin yn rhywiol pan oedden nhw’n blant.

 

  • Mae gan Rachael Eagles dros 4 mlynedd profiad o gweithio yn y maes cam-drin domestig ac yn Brif Weithredwr Calan DVS. Mae Rachael wedi hyfforddi a chymhwyso’n IDVA, hi yw Cadeirydd Fforwm Lleol Cam-drin Domestig Ceredigion, ac mae’n cynrychioli gwasanaethau Cymorth i Ferched mewn partneriaethau rhanbarthol yn rhanbarth canolbarth a gorllewin Cymru.

 

  • Morgan Fackrell: bu’n weithredwr ac ymgyrchydd cymunedol ers dros 30 o flynyddoedd. Drwy ei gwaith yn y mudiad menywod, cyngor ac eiriolaeth, a’r mudiad rhyddid hoyw a lesbaidd mae wedi datblygu sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd sydd wedi ffurfio ei hagwedd at ei gwaith cymunedol a’i gwasanaeth cyhoeddus. Ers yn agos i 25 mlynedd mae Morgan wedi gweithio ar lefel uwch/strategol neu brif weithredwr ac ar hyn o bryd hi yw Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Caerdydd, ond dyw hi ddim wedi colli ei chysylltiad â’r gwaith dydd i ddydd.

 

  • Julia Hobbs: ymunodd fel Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Glyndŵr ym mis Mehefin 2013, yn dilyn gyrfa’n rhychwantu’r sectorau iechyd, busnes ac elusennol. Roedd lle ar gynllun arweinyddiaeth y GIG yn gyfle i Julie fanteisio ar ei hagwedd arloesol at hybu iechyd a rheolaeth yn y DU, UDA a Chanada.

 

  • Siân James: yn flaenorol roedd yn gweithio i godi arian i Achub y Plant ac yn Gyfarwyddwr Cymorth i Ferched Cymru, ac o 2005 bu’n cynrychioli Dwyrain Abertawe fel Aelod Seneddol cyn sefyll i lawr yn etholiad cyffredinol 2015. Mae Siân bellach yn gweithio i Abellio Trains, ynghyd â gweithio’n wirfoddol gyda nifer o gyrff i hybu dull Corston i fenywod sy’n gwrthdaro â’r gyfraith yng Nghymru.

 

  • Mutale Merrill: nodweddir ei gyrfa a’i gwaith gwirfoddol â chyfrifoldebau llywodraethu a rheoli ar ran cyrff sy’n ymrwymo i alluogi pobl ymylol a bregus i wireddu eu potensial er gwaethaf rhwystrau parhaus anghydraddoldeb ac eithrio sy’n eu hwynebu. Mae’r diben hwn yn rhedeg drwy ei gwaith fel sylfaenydd a Phrif Weithredwr Bawso, ac fel Ymddiriedolwr sefydlu elusen Datblygu Rhyngwladol (Abesu).

 

  • Jessica Taylor: ymgynghorydd datblygu sefydliadol yng Nghymru a Lloegr gyda thros 15 mlynedd o brofiad yn datblygu, cyflenwi, rheoli ac adeiladu capasiti amrywiaeth o wasanaethau i bobl y mae eu bywydau wedi’u heffeithio gan drais domestig, trais rhywiol, ac ymddygiad tramgwyddus ar lefel weithrediadol a strategol.

 

  • Paula Walters: Cyfarwyddwr Canolfan y GIG er Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Mae Paula’n eistedd ar fwrdd Cynllun Cydraddoldeb Strategol Llywodraeth Cymru, Grŵp Cynghori’r Gyllideb dros Gydraddoldeb, y Grŵp Cynghori Anabledd a’r Grŵp Rhanddeiliaid Hawliau Dynol yn ogystal â nifer o grwpiau partneriaeth a phrosiect eraill i ddylanwadu ar wneuthurwyr polisi allweddol ac asiantaethau darparwyr gwasanaeth.

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

Thanks to the brilliant response from the launch of our Change that Lasts “ask me” Community Ambassador training, our very first “ask me” training course is now full! In response, our second “ask me” ambassador training in September.... bit.ly/2LikwvD pic.twitter.com/unWYiVhkGO

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter