Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Ein Hymddiriedolwyr a’n Prif Swyddog Gweithredol

Bwrdd Ymddiriedolwyr Cymorth i Ferched Cymru

Ein Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am lywodraethu cyffredinol a chyfeiriad strategol y sefydliad. Mae’r Bwrdd yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod, penderfynu ac adolygu ein strategaethau a’n polisïau a derbyn adroddiadau a diweddariadau gan ein uwch dîm rheoli. Maen nhw’n sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r holl ofynion cyfreithiol a rheoleiddiol angenrheidiol. Mae ein hymddiriedolwyr yn gweithio i ni’n wirfoddol i wneud yn siŵr ein bod yn gwneud popeth a allwn i ddileu cam-drin domestig a phob math o drais yn erbyn menywod a phlant.

  • Charlie Arthur: Cadeirydd Cymorth i Ferched Cymru. Prif Weithredwr Cymorth i Ferched RCT. Fe’i penodwyd i uno 3 sefydliad annibynnol – Cymorth i Ferched Pontypridd, Cwm Cynon a’r Rhondda – i ffurfio gwasanaeth newydd ar draws y wlad yn darparu llety argyfwng, cymorth cymunedol i fenywod, plant a phobl ifanc a chanolfan sgiliau menywod.
  • Danielle Dolby: daw â chyfoeth o brofiad cyllidol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr. Ymunodd â Heddlu Dyfed Powys yn 2008 fel cyfrifydd dan hyfforddiant, gan lwyddo yn ei harholiadau terfynol gyda CIPFA yn 2012. Mae wedi parhau i weithio gyda Heddlu Dyfed Powys yn yr adran cyfrifon ariannol. Danielle yw Trysorydd Cymorth i Ferched Cymru.
  • Joy Dyment: mae wedi ymwneud â chodi ymwybyddiaeth a hyrwyddo gwasanaethau cam-drin domestig ar lefel weithrediadol a strategol drwy gydol ei gyrfa ac mae ganddi rwydweithiau sydd wedi’u datblygu’n dda ar draws Gogledd Cymru mewn cyrff statudol, cyfiawnder troseddol a gwirfoddol. Mae Joy wedi gweithio yn y sector cyfiawnder troseddol ers llawer o flynyddoedd gydag oedolion a phlant, i ddechrau gyda Gwasanaeth Profiannaeth Gogledd Cymru ac yn fwy diweddar gyda Gwasanaethau Plant. Joy bellach yw Prif Weithredwr Stepping Stones Gogledd Cymru, gan gefnogi oedolion sydd wedi’u cam-drin yn rhywiol pan oedden nhw’n blant.
  • Mae gan Rachael Eagles dros 4 mlynedd profiad o gweithio yn y maes cam-drin domestig ac yn Brif Weithredwr Calan DVS. Mae Rachael wedi hyfforddi a chymhwyso’n IDVA, hi yw Cadeirydd Fforwm Lleol Cam-drin Domestig Ceredigion, ac mae’n cynrychioli gwasanaethau Cymorth i Ferched mewn partneriaethau rhanbarthol yn rhanbarth canolbarth a gorllewin Cymru.
  • Morgan Fackrell: bu’n weithredwr ac ymgyrchydd cymunedol ers dros 30 o flynyddoedd. Drwy ei gwaith yn y mudiad menywod, cyngor ac eiriolaeth, a’r mudiad rhyddid hoyw a lesbaidd mae wedi datblygu sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd sydd wedi ffurfio ei hagwedd at ei gwaith cymunedol a’i gwasanaeth cyhoeddus. Ers yn agos i 25 mlynedd mae Morgan wedi gweithio ar lefel uwch/strategol neu brif weithredwr ac ar hyn o bryd hi yw Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Caerdydd, ond dyw hi ddim wedi colli ei chysylltiad â’r gwaith dydd i ddydd.
  • Julia Hobbs: ymunodd fel Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Glyndŵr ym mis Mehefin 2013, yn dilyn gyrfa’n rhychwantu’r sectorau iechyd, busnes ac elusennol. Roedd lle ar gynllun arweinyddiaeth y GIG yn gyfle i Julie fanteisio ar ei hagwedd arloesol at hybu iechyd a rheolaeth yn y DU, UDA a Chanada.
  • Siân James: yn flaenorol roedd yn gweithio i godi arian i Achub y Plant ac yn Gyfarwyddwr Cymorth i Ferched Cymru, ac o 2005 bu’n cynrychioli Dwyrain Abertawe fel Aelod Seneddol cyn sefyll i lawr yn etholiad cyffredinol 2015. Mae Siân bellach yn gweithio i Abellio Trains, ynghyd â gweithio’n wirfoddol gyda nifer o gyrff i hybu dull Corston i fenywod sy’n gwrthdaro â’r gyfraith yng Nghymru.
  • Mutale Merrill: nodweddir ei gyrfa a’i gwaith gwirfoddol â chyfrifoldebau llywodraethu a rheoli ar ran cyrff sy’n ymrwymo i alluogi pobl ymylol a bregus i wireddu eu potensial er gwaethaf rhwystrau parhaus anghydraddoldeb ac eithrio sy’n eu hwynebu. Mae’r diben hwn yn rhedeg drwy ei gwaith fel sylfaenydd a Phrif Weithredwr Bawso, ac fel Ymddiriedolwr sefydlu elusen Datblygu Rhyngwladol (Abesu).
  • Jessica Taylor: ymgynghorydd datblygu sefydliadol yng Nghymru a Lloegr gyda thros 15 mlynedd o brofiad yn datblygu, cyflenwi, rheoli ac adeiladu capasiti amrywiaeth o wasanaethau i bobl y mae eu bywydau wedi’u heffeithio gan drais domestig, trais rhywiol, ac ymddygiad tramgwyddus ar lefel weithrediadol a strategol.
  • Paula Walters: Cyfarwyddwr Canolfan y GIG er Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Mae Paula’n eistedd ar fwrdd Cynllun Cydraddoldeb Strategol Llywodraeth Cymru, Grŵp Cynghori’r Gyllideb dros Gydraddoldeb, y Grŵp Cynghori Anabledd a’r Grŵp Rhanddeiliaid Hawliau Dynol yn ogystal â nifer o grwpiau partneriaeth a phrosiect eraill i ddylanwadu ar wneuthurwyr polisi allweddol ac asiantaethau darparwyr gwasanaeth.

Ein staff a’n gwirfoddolwyr

Mae Cymorth i Ferched Cymru’n cyflogi tua 50 o staff ymroddedig ar draws Cymru, sy’n gweithio ar aelodaeth ac ymgysylltu, cyfathrebu, hyfforddiant, polisi a materion cyhoeddus, datblygu gwasanaethau, ymglymiad goroeswyr, cymorth busnes a gwasanaethau uniongyrchol. Hefyd mae gennym wirfoddolwyr rheolaidd sy’n gweithio yn ein gwasanaethau uniongyrchol.

Ein Prif Swyddog Gweithredol

eleri-butler-ceo

Ymunodd Eleri Butler â Cymorth i Ferched Cymru ym mis Tachwedd 2014, ar ôl gweithio am 28 o flynyddoedd mewn sawl swydd ar gam-drin domestig, cydraddoldeb, ac atal trais yn erbyn menywod yn Lloegr.

Daw Eleri yn wreiddiol o Aberystwyth ac mae ganddi gefndir mewn cymdeithaseg a thai, a gradd Meistr mewn Ffilm. Mae ei gyrfa’n cynnwys datblygu, cyflenwi, rheoli a chomisiynu gwasanaethau cam-drin domestig/trais yn erbyn menywod; datblygu a chyflenwi polisi a strategaeth; partneriaeth a chydlynu amlasiantaethol; rheoli prosiectau cydraddoldeb Ewropeaidd; hyfforddiant, ymgyrchoedd ac ymgynghori. Mae hyn yn cynnwys gweithio ar linell gymorth cam-drin domestig genedlaethol ac mewn gwasanaethau lloches, arwain ar gam-drin domestig yn Nhîm Gweithredu Cenedlaethol Cefnogi Pobl San Steffan, cyfrannu at Strategaeth gyntaf Llywodraeth y DU ar Drais yn erbyn Menywod a Merched, gweithio fel arweinydd ar Drais yn erbyn Menywod yn y Comisiwn Menywod Cenedlaethol, comisiynu gwasanaethau cam-drin domestig a rhywiol, a chyflenwi prosiectau ymglymiad goroeswyr.

Ymunodd Eleri â Cymorth i Ferched Cymru ar ôl gweithio fel Prif Swyddog Gweithredol mewn canolfan menywod a gwasanaethau trais yn erbyn menywod yn Llundain. Mae Eleri’n cyfrannu at amrywiaeth o fyrddau cynghori cenedlaethol a rhanbarthol yng Nghymru, gan gynnwys Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar Drais yn erbyn Menywod. Mae’n ymrwymo i sicrhau bod menywod a phlant sydd wedi profi trais a cham-drin yn ganolog i ddatblygu a chyflenwi gwelliannau mewn gwasanaethau, polisi a phartneriaethau yng Nghymru. Yn 2007, dyfarnwyd MBE i Eleri am wasanaeth i fenywod a phlant sy’n profi trais domestig.

"If you love me, you'll get rid of them. If you really love me, its me or the dogs. For you to love an animal over a human being, shows how wrong you are." #CoerciveControl is a very powerful form of abuse, and #WalesWontStandBy youtube.com/watch?v=F1nHXz… pic.twitter.com/MZtO8EEh7r

About 3 days ago from WelshWomensAid's Twitter